Rząd chce przyjąć w grudniu rozporządzenie doprecyzowujące zasady testowania

Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia zwalniającego z wykonywania testów diagnostycznych w kierunki SARS-CoV-2 pracowników sektora transportowego oraz osób przystępujących do egzaminów ósmoklasisty, egzaminu maturalnego czy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jednocześnie chce, by osoby przekraczające granice mogły co do zasady wykonać taki test w ciągu trzech godzin od momentu przekroczenia granicy.

Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii planowane jest na grudzień.

Projekt zakłada:
– możliwość przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej bez konieczności posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przez osoby:
a) reprezentujące szeroko pojęty sektor transportu międzynarodowego, co ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu wystąpieniu opóźnień w realizacji usług międzynarodowego transportu towarów i osób, z uwagi na potencjalny brak wykonania przez pracowników transportu ww. testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2,
b) które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób;.
c) dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia;
– możliwość wykonania na lotnisku w terminie 3 godzin od momentu przekroczenia granicy, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, którego negatywny wynik stanowi przesłankę zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę RP, stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, co ma zapewnić płynność ruchu pasażerów na terenie lotnisk, jak również możliwość wykonywania testów w różnych miejscach w kraju;
– doprecyzowanie przepisu dotyczącego konieczności posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku SAR-CoV-2 w sytuacji przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej podczas podróży rozpoczętej z terytorium określonych krajów;

Jednocześnie w nowelizacji rozporządzenia ma znaleźć się przepis, polegający na zmniejszenie limitu widzów lub słuchaczy (z 50% do 30% liczby miejsc), którzy są uprawnieni do korzystania z prowadzonej przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i oraz działalności zespołów muzycznych.

W noweli ma też znaleźć się przepis, zakładający umożliwienie wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek, klubów nocnych i miejsc do tańczenia w dniu 31 grudnia br. i w dniu 1 stycznia 2022 r., przy zastrzeżeniu zachowania limitu osób mogących korzystać z tej działalności.

(ISBnews)