Medicalgorithmics dokonał odpisów, potrzebuje dodatk. finansowania w ciągu ok. 2 miesięcy

Medicalgorithmics podjął decyzję o dokonaniu odpisów skutkujących zmniejszeniem kapitałów własnych, jednocześnie szacuje swoje obecne potrzeby gotówkowe na 4-6 mln USD i widzi konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie około dwóch miesięcy, w postaci finansowania dłużnego lub jako wynik sprzedaży części aktywów, podała spółka.

„Uwzględniając obecne założenia, potrzeby gotówkowe grupy mieszczą się w przedziale 4-6 mln USD. Przy konserwatywnych założeniach zarządu obecny stan gotówki wskazuje na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie około dwóch miesięcy, w postaci finansowania dłużnego lub jako wynik sprzedaży części aktywów” – czytamy w komunikacie.

Grupa kontynuuje poszukiwanie finansowania dłużnego lub alternatywnie możliwości pozyskania inwestora dla grupy lub sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów grupy, jednak obecnie nie dysponuje szczegółami warunków ewentualnych transakcji.

„Grupa rozmawia obecnie z kilkoma podmiotami, jednak nie są to rozmowy dotyczące warunków transakcji – prowadzone są analizy możliwości strukturyzacji transakcji i przedmiotu transakcji. Grupa nie pozyskała ofert nabycia aktywów grupy ani finansowania. Nie podpisano wiążących lub niewiążących dokumentów dotyczących transakcji. W celu umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej transakcji, na wypadek gdyby wiązałoby się to z koniecznością przeprowadzenia jej w napiętym harmonogramie, a transakcja okazałaby się uzasadniona w świetle komunikowanych przez spółkę planów i strategii związanych z aktualną sytuacją operacyjną i finansową grupy, zarząd zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na dzień 10 maja 2022 r.” – czytamy dalej.

Medicalgorithmics poinformował, że po przeprowadzeniu testów na trwałą utratę wartości aktywów, przy wsparciu rady nadzorczej i po spotkaniu z przedstawicielami audytora dokonującego badania sprawozdań finansowych za rok 2021, podjął decyzję o dokonaniu odpisów skutkujących zmniejszeniem kapitałów własnych spółki.

Kapitały własne przed odpisem wynosiły 202,91 mln zł, wartość odzyskiwalna po ich uwzględnieniu to 47,39 mln zł, podała spółka w zestawieniu.

EBITDA za 2021 r. przed odpisami wynosiła 6,36 mln zł, po ich uwzględnieniu: -149,17 mln zł. W przypadku wyniku netto było to odpowiednio: -25,12 mln zł wobec -180,64 mln zł.

„W ocenie zarządu spółki aktywa Medi-Lynx, w tym nabyta baza klientów AMI/Spectocor, stanowią najmniejszy możliwy do określenia zespół aktywów generujący wpływy pieniężne, w znacznym stopniu niezależne od wpływów pieniężnych pochodzących z innych aktywów lub grup aktywów i w związku z tym są jednym ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne. Wartość firmy powstała w wyniku nabycia Medi-Lynx jest alokowana do tego zidentyfikowanego ośrodka” – czytamy w komunikacie.

Natomiast aktywa spółki związane z działalnością IP i R&D (przede wszystkim wartości niematerialne w postaci kosztów zakończonych prac rozwojowych, prac rozwojowych w realizacji, rzeczowe aktywa trwałe) oraz z działalnością na rynku globalnym, usługami na rzecz Medi-Lynx oraz działalnością produkcyjną stanowią drugi ośrodek wypracowujący środki pieniężne, który podlega ocenie pod kątem utraty wartości.

„W związku z powyższym grupa zidentyfikowała dwa ośrodki wypracowującego środki pieniężne (CGU):

1) spółkę Medi-Lynx wraz z zaalokowaną wartością firmy rozpoznanej w wyniku nabycia tej spółki (CGU Medi-Lynx),

2) działalność realizowaną w Medicalgorithmics S.A., czyli utrzymanie i rozwój technologii software oraz produkcja urządzeń Pocket ECG, wraz z usługami świadczonymi na rzecz Medi-Lynx w USA i na rynku globalnym (poza USA) (CGU MDG S.A.)” – czytamy dalej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zarząd zidentyfikował przesłanki utraty wartości grup aktywów w ramach obydwu ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

Na początku kwietnia spółka podała, że prowadzi działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, w ramach których zbada możliwości pozyskania inwestora dla grupy, sprzedaży spółki zależnej Medi-Lynx lub istotnych aktywów; kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego oraz zwoła NWZ, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego. Zarząd oceniał, że potrzeby gotówkowe grupy na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. mieszczą się w przedziale 3-5 mln USD.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)