Program motywacyjny genXone zakłada m.in. wzrost EBITDA o 10% r/r w 2022 r.

Rada nadzorcza genXone przyjęła program motywacyjny dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników, zakładający m.in., że EBITDA w 2022 r. wyniesie nie mniej 110% wyniku za 2021 r., a w 2023 r. – nie mniej niż 120% wyniku z 2021 r., podała spółka. Program obejmie do 142 tys. akcji nowej serii i będzie realizowany w latach 2022-2024.

„W ramach programu spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do 142 000 akcji, przy czym do członków zarządu skierowane może być maksymalnie do 70 000 akcji. Program motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2024, z zastrzeżeniem, że akcje będą oferowane za lata obrotowe obejmujące okres programu” – czytamy w regulaminie programu.

W przypadku członków zarządu ustalono następujące kryteria warunkujące przyznanie prawa do objęcia akcji:

i. wypracowanie przez spółkę za dany rok programu przychodów ze sprzedaży

netto:

– w 2022 roku na poziomie nie niższym niż 115% w porównaniu do 2021 roku

– w 2023 roku na poziomie nie niższym niż 130% w porównaniu do 2021 roku;

ii. wypracowanie przez spółkę za dany rok programu przychodów ze sprzedaży zagranicznej netto:

– w 2022 roku na poziomie nie niższym niż 200% w porównaniu do 2021 roku,

– w 2023 roku na poziomie nie niższym niż 400% w porównaniu do 2021 roku;

iii. wypracowanie przez spółkę za dany rok programu wyniku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji (EBITDA):

– w 2022 roku na poziomie nie niższym niż 110% w porównaniu do 2021 roku,

– w 2023 roku na poziomie nie niższym niż 120% w porównaniu do 2021 roku” – wymieniono w regulaminie.

W terminie 14 dni od podjęcia uchwały rady nadzorczej zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o taką liczbę akcji, jaką łącznie przyznano osobom uprawnionym, zapowiedziano także.

genXone działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r.

(ISBnews)