Captor Therapeutics zamierza kontynuować prace nad CT-04 bez dofinansowania NCBR

Captor Therapeutics złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosek o zakończenie umowy o dofinansowanie projektu CT-04 (opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego) oraz poinformował Centrum o zamiarze złożenia wniosku o płatność końcową, podał Captor. Spółka ocenia, że nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych otrzymanych i wykorzystanych dotychczas środków. Jednocześnie zamierza kontynuować prace badawczo-rozwojowe w zakresie CT-04 przy użyciu własnych zasobów.

„Decyzja spółki i złożenie powyższego pisma wynika z opóźnień w realizacji projektu CT-04, które powodują, że w ocenie spółki, na obecny moment, spółka nie jest w stanie osiągnąć dalszych kamieni milowych ustalonych z NCBR w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie tj. do końca 2023 r. Powyższe opóźnienia wynikają z problemów ze złożonością pierwotnej serii wiodącej i koniecznością poszukiwania dodatkowych serii chemicznych […] Ponadto, po wszechstronnej analizie przebiegu projektu CT-04, w szczególności ostatnich 24 miesięcy, spółka doszła do wniosku, iż projekt, mimo, iż cel molekularny projektu pozostaje bardzo atrakcyjny i ma wysoki potencjał, napotkał określone wyzwania badawcze oraz, że osiągnięcie hamowania aktywności wybranego celu molekularnego na odpowiednim poziomie jest celem wymagającym więcej czasu niż pierwotnie zakładano. Powyższa konkluzja wpływa na to, iż spółka nie jest w stanie osiągnąć zakładanych pierwotnie kamieni milowych w wyżej wskazanym terminie, co uzasadnia złożenie pisma do NCBR” – czytamy w komunikacie.

Niezależnie od powyższego w ocenie Captor Therapeutics i środowiska biotechnologicznego cel molekularny w projekcie CT-04, jak i wskazania terapeutyczne, tj. rak jelita grubego, stanowią bardzo atrakcyjny obszar do interwencji farmakologicznej i przede wszystkim istnieje w tym zakresie wysoce niezaspokojona potrzeba rynkowa.

„W konsekwencji spółka, mimo złożenia pisma do NCBR, zamierza kontynuować prace badawczo-rozwojowe w zakresie CT-04 przy użyciu własnych zasobów, przy czym spółka ocenia, że nakłady na dalszą realizację projektu CT-04 nie będą znaczące. Na obecny moment spółka w celu optymalizacji zasobów zamierza się skupić na rozwoju pozostałych projektów spółki, które są na dalszym stopniu zaawansowania niż CT-04, w szczególności na rozwoju projektów CT-01, CT-02 i CT-03” – czytamy dalej.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)