Rząd przyjął projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Rząd przyjął projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, której celem jest poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd chce wprowadzić rozwiązania, które w sposób kompleksowy będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. Chodzi m.in. o poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych. Dotyczy to także poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych” – czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

– wprowadzona ma zostać autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (autoryzacji udzielać będzie prezes NFZ przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji na okres 5 lat, od rozstrzygnięć w sprawie autoryzacji będzie przysługiwało odwołanie do prezesa NFZ, wprowadzony zostanie okres przejściowy dla podmiotów podlegających autoryzacji na dostosowanie do wymagań – do 36 miesięcy od wejścia w życie ustaw);

– wprowadzony ma zostać wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem (obowiązkowy dla placówek, które wykonują działalność leczniczą, niezależnie od korzystania ze środków publicznych, system będzie dwupoziomowy: wewnętrzny – prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) – prowadzony przez ministra zdrowia;

– rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie zawierał danych osobowych (podmioty, które wykonują działalność leczniczą, w ramach raportów jakości, będą publikowały informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych);

– w ramach procesu akredytacji realizowane będą procedury oceniające przez NFZ, mające na celu spełnienie przed dany podmiot wnioskujący standardów akredytacyjnych (w ramach procedury będzie przeprowadzony przegląd akredytacyjny i przygotowany raport z przeglądu);

– minister zdrowia będzie mógł udzielić lub odmówić udzielenia akredytacji, a także będzie mógł cofnąć akredytację (ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na poziomie NFZ i Rady Akredytacyjnej, funkcjonować będzie system świadczeń kompensacyjnych, wprowadzony ma zostać dwuinstancyjny, pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, system obsługiwany będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta – w miejsce obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych);

– powołany ma zostać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu – od 2 tys. zł do 200 tys. zł);

– wzmocniony ma zostać nadzór nad prowadzeniem rejestrów medycznych.

(ISBnews)