Branża uważa, że nowela ustawy refundacyjnej pogłębi kryzys lekowy

Przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej
nie rozwiązuje dotykających w ostatnich latach polskich pacjentów problemów związanych
z brakiem leków, w tym refundowanych – piszą w liście otwartym organizacje branży farmaceutycznej.

Jako przedstawiciele sektora farmaceutycznego od wielu lat wskazujemy, że
stworzenie przewidywalnego środowiska funkcjonowania i inwestycji na rynku
farmaceutycznym w Polsce, a szczególnie warunków dla zwiększenia produkcji substancji
czynnych oraz leków na terenie kraju, wyrównywania pacjentom dostępu do leków,
zapewnienie warunków dla stabilnej dystrybucji produktów leczniczych oraz funkcjonowania
aptek są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz budowy
kapitału zdrowia niezbędnego dla stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.
Wspólnym celem sygnatariuszy listu jest zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju.
Niestety, od wielu lat spotykamy się z brakiem zrozumienia naszych propozycji przez resort
zdrowia. Kolejne koncepcje i propozycje są albo odrzucane albo niewdrażane.

Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z brakiem leków na rynku stanowią więc sumę wieloletnich zaniedbań, przed którymi wielokrotnie ostrzegaliśmy. I jeżeli dziś nie podejmiemy odpowiednich kroków, braki leków będą powtarzać się i nasilać.

W ostatnich dniach Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy
refundacyjnej. Wierzymy, że długie analizy projektu nasunęły Państwu szereg wątpliwości,
które podziela nasze środowisko. Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że uchwalenie
regulacji w obecnej wersji nie rozwiąże problemu braków leków i nie zwiększy bezpieczeństwa lekowego kraju. Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, projekt nie został opracowany we współpracy z przedstawicielami sektora. Nie zaskakuje zatem, że zaproponowane przepisy nie wychodzą naprzeciw fundamentalnym problemom, na które od dawna zwracamy uwagę, a wręcz pogłębiają obserwowane negatywne zjawiska.

Po pierwsze, proponowane rozwiązania nie doprowadzą do wzrostu stabilności
i przewidywalności, a tym samym zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków
na terenie Polski.

Po drugie, projektowane zmiany prowadzą do nieprzewidywalności rynku leków
i kształtowania polityki lekowej, co będzie skutkować decyzjami wielu producentów
o wycofaniu się z rynku leków refundowanych w Polsce, co może jeszcze bardziej utrudnić
pacjentom dostęp do leków.

Po trzecie, zaproponowane warunki funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych
utrzymają potencjalnie katastrofalną ujemną rentowność obrotu lekami refundowanymi.

Po czwarte, przyjęcie projektu nie doprowadzi do odpowiedniej poprawy sytuacji
aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych, bez których pacjenci nie otrzymają dostępu
do niezbędnej terapii.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskich pacjentów apelujemy
o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego
Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków i tym samym takie przebudowanie projektu
ustawy, które będzie zapobiegać przyczynom braków leków, a nie tylko doraźnie uzupełniać
ich braki. W tym celu proponujemy wspólne warsztaty ekspertów resortu zdrowia
z przedstawicielami ekspertów sektora i pacjentów. Tylko dialog i wspólna otwarta i szczera
praca pozwolą na wypracowanie dobrego projektu, który strategicznie rozwiążą problemy
i odpowie na wyzwania.

Pod listem podpisali się:

Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”,

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty „PASMI”,

Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED,

Konfederacja Lewiatan,

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,

Związek Pracodawców Business Centre Club,

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.