Medycy wśród najbardziej niebezpiecznych zawodów w Polsce

Czy możemy wskazać, jakie zawody w Polsce są najbardziej niebezpieczne? Niestety trudno wybrać jedną metodę statystyczną do wyłonienia lidera w tym niezbyt chlubnym rankingu. Dane jakimi dysponujemy to m.in. raport Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wypadków przy pracy. I tak w 2022 roku wg. danych wstępnych najwięcej poszkodowanych w wypadkach na 1000 pracujących było w górnictwie i wydobyciu – prawie 15 osób, natomiast w 2021 łącznie doszło do aż 2 080 wypadków. Drugą pozycję zajmują zawody związane z dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami i rekultywacją – 12 osób poszkodowanych. Na trzecim miejscu plasują się zawody związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 8 osób poszkodowanych na 1000 pracujących.

Trochę więcej światła dają pełne dane za 2021 rok, gdzie z liczb bezwzględnych (bez przeliczania na 1000 zatrudnionych) najwięcej wypadków było w przetwórstwie przemysłowym, bo aż 23 655. Następnie w handlu i naprawie samochodów – 9 089 oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 7 365 zdarzeń. Przy czym wliczane tutaj są wszystkie wypadki – zarówno skaleczenia jak i ciężkie urazy.

Jeśli chodzi o najcięższe wypadki, ryzyko śmierci najczęściej występuje w budownictwie – aż 53 przypadki, następnie w przetwórstwie przemysłowym – 48 zdarzeń oraz w transporcie i gospodarce magazynowej – 37 poszkodowanych.

„Powyższe dane nie rozstrzygają tej kwestii całkowicie. W świadomości społeczeństwa dotyczącej niebezpiecznych zawodów powinni się znaleźć również pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej (ponad 7 300 wypadków) czy pracownicy edukacji (ponad 3 371 wypadków)” – mówi Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.