Krajowi Producenci Leków apelują o porozumienie na rzecz zapewnienia dostaw leków tej zimy

W związku działaniami Komisji Europejskiej spowodowanymi zagrożeniem dostępności najbardziej potrzebnych leków tej zimy, Krajowi Producenci Leków wystosowali apel do największych ugrupowań politycznych w Polsce, które będą reprezentowane w Parlamencie. Zwrócili się o zawarcie ponadpartyjnego porozumienia oraz zaapelowali o pilne wdrożenie działań zwiększających produkcję niezbędnych leków w naszym kraju i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Polskich Obywateli.

„W ostatnich latach wielokrotnie doszło do zaburzenia dostaw produktów leczniczych
o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia obywateli. Szczególnie widoczne stało się to podczas pandemii COVID-19, kiedy zerwano światowe łańcuchy dostaw wielu produktów, a granice wewnątrz UE zostały czasowo zamknięte powodując przerwanie ciągłości zaopatrzenia w leki.
Zapewnienie leków niezbędnych do terapii z wykorzystaniem respiratora oraz dla pacjentów
chorujących przewlekle było możliwe tylko dzięki produkcji krajowej.
Pandemia to nie jedyne zagrożenie, które wpływa na bezpieczeństwo lekowe Polski.
Równie groźna jest niestabilność geopolityczna oraz reorientacja czynników kształtujących
globalny obrót gospodarczy. Polska, podobnie jak większość państw rozwiniętych, jest
uzależniona od produkcji leków oraz ich składników w krajach azjatyckich, przede wszystkim w Chinach. Zaburzenie importu produktów z tego kierunku, spowodowane wzrostem napięcia w relacjach międzynarodowych, może mieć katastrofalne skutki dla milionów pacjentów. Warto zacząć kreować politykę zdrowotną uwzględniającą to ryzyko” – czytamy w apelu.

Wieloletni proces obniżania cen leków finansowanych ze środków publicznych, brak
mechanizmu, który mógłby przyczynić się do zwiększenia produkcji farmaceutycznej w Polsce spowodowały, że wytwarzanie najtańszych leków stało się nierentowne.

Z tego powodu zwracamy się o konsensus całej klasy politycznej wokół budowy
bezpieczeństwa lekowego kraju w oparciu o następujące działania:
1. opracowanie listy leków i substancji czynnych do ich produkcji – krytycznych
dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w Polsce wraz ze stworzeniem systemu
produkcji kontraktowej;
2. pogłębienie zawartych w ustawie refundacyjnej zachęt do zwiększania produkcji
farmaceutycznej w Polsce, aby udział krajowych leków w polskim rynku zwiększał
się – preferencje refundacyjne powinien otrzymywać producent, który zdecyduje
się część swoich leków wytwarzać w Polsce;
3. urealnienie cen leków refundowanych, których produkcja jest nierentowna,
co stanowi zagrożenie dla ich dostępności;
4. zwiększenie nakładów na refundację apteczną w ramach planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia do poziomu nie niższego niż 8-10% wydatków
płatnika publicznego na świadczenia;
5. opracowanie strategii rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce;
6. kształtowanie otoczenia prawnego w dialogu z producentami leków, którzy
wytwarzają je w naszym kraju i mają realny wpływ na polską gospodarkę, a nie tylko
traktują Polskę jako rynek zbytu;
7. wobec prac nad regulacjami europejskimi – stanowisko Polski musi obligować
Komisję Europejską do nieprzedłużania monopolu leków i nieblokowania
konkurencji na rynku oraz wprowadzenia dedykowanych mechanizmów
finansowych i prawnych zachęcających do produkcji na terenie UE najbardziej
potrzebnych leków i ich składników wraz z odpowiednim podziałem geograficznym
tej produkcji.

„System opieki zdrowotnej oraz polska gospodarka potrzebują stabilnego sektora farmaceutycznego” – kończą swój apel.