Neuca chce przyjąć 28 grudnia program motywacyjny i buy-back za maks. 120 mln zł do 2026

Akcjonariusze Neuki mają zdecydować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 grudnia br. o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz o upoważnieniu zarządu m.in. do nabywania nie więcej niż 120 000 sztuk akcji własnych do końca 2026 roku za maksymalnie 120 mln zł, podała spółka

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki ma upoważnić zarząd do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych z określonym celem nabycia akcji – umorzenie i/lub sprzedaż uprawnionym pracownikom/współpracownikom w celu realizacji programu motywacyjnego w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2026 roku, nie więcej niż 120 000 sztuk akcji własnych za kwotę łączną nie wyższą niż 120 mln zł, wynika z projektów uchwał.

NWZ ma zdecydować o sfinansowaniu nabycia akcji własnych poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego kwoty 120 mln zł i jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł za sztukę, a cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym wyniesie 1 000 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z projektami, spółka planuje też umorzenie 20 005 akcji własnych serii H, które nabyła w ramach programu skupu łącznie za 13,88 mln zł oraz planuje rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego na nabycie akcji w celu umorzenia i przeznaczenie środków niewykorzystanych w wysokości 49,1 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)