Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 18-22 grudnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Leczenie niepłodności: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podała Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest umożliwienie finasowania z środków publicznych leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, wskazano.

Reforma ochrony zdrowia: Warsaw Enterprise Institute zlecił firmie Maison&Partners zbadanie, które dziedziny funkcjonowania państwa powinny zdaniem Polaków zostać jak najszybciej zreformowane. Polacy wskazują najczęściej ochronę zdrowia (57% osób wskazuje ją na jednym z trzech miejsc w rankingu), sądownictwo (43%) oraz gospodarkę (40%). W obszarze ochrony zdrowia najwięcej Polaków, dla których jest to ważna kwestia, jako główne problemy wskazuje zbyt długie terminy oczekiwania na zabiegi medyczne (62%) oraz długie kolejki w szpitalach i przychodniach (56%).

Błędy medyczne: Prawie połowa roszczeń w sprawach o błędy medyczne dotyczy diagnostyki, co siódme zdarzenie – zakażeń. Mówił o tym na Kongresie Prawa Medycznego dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Piotr Daniluk, przedstawiając dane oparte na statystykach prowadzonych przez TUW PZUW. Aby zapobiegać takim problemom, TUW PZUW prowadzi program szkoleń i wizytacji medycznych w szpitalach. 47% roszczeń dotyczy diagnostyki, 14% – zakażeń, 7% – uszkodzenia narządów, 4% – upadków. Rzadziej, w trzech na sto przypadków, dochodzi do pozostawienia ciała obcego, np. gazika, podczas operacji. 1,4% problemów wynika z podania niewłaściwego leku, zaś 0,2% – z przetoczenia niewłaściwej grupy krwi, co tysięczne zdarzenie to pomylenie przez lekarza operowanej strony chorego.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 14% r/r i wyniosła 4,53 mld zł w listopadzie, wynika z danych PEX PharmaSequence.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: W wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży na akcje Mercator Medical, ogłoszonego 5 grudnia 2023 r. przez spółkę zależną LeaderMed, podmiot ten nabył ogółem 131 471 akcji Mercator Medical, podała spółka. Nabyte akcje stanowią 1,23% kapitału zakładowego i zapewniają 0,96% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje emitenta.

Medicalgorithmics: Akcjonariusze zatwierdzili program motywacyjny dla członków zarządu i kluczowych pracowników, a łącznie uczestnicy programu będą mogli objąć do 298 584 akcji Medicalgorithmics, stanowiących do 3% kapitału zakładowego, podała spółka. Realizacja programu uzależniona jest od osiągnięcia celów finansowych oraz rynkowych na lata 2024-2026.

Pure Biologics: Zdecydowało o odwołaniu oferty publicznej akcji na okaziciela serii I, z uwagi na brak złożenia przez inwestorów zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11 mln zł, podała spółka. Pure Biologics planuje podjąć działania celem pozyskania środków poprzez private placement, pożyczkę lub sprzedaż części aktywów.

Mabion: Podpisał umowę z amerykańską firmą LabVantage Solutions Inc. w celu wdrożenia w Mabion systemu LIMS (ang. Laboratory Information Management System), podała spółka. Projekt wdrażania systemu LIMS w Mabion rozpocznie się w I kw. 2024 roku i potrwa kilkanaście miesięcy, inwestycja w system LIMS ujęta jest w komunikowanym na lata 2023-2024 capeksie szacowanym łącznie na ok. 85-90 mln zł, podkreślono.

Pharmena: Rozpoczęła projekt opracowania i wdrożenia na rynek wyrobu medycznego do stosowania w trudno gojących się ranach, w tym stopie cukrzycowej, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Bioceltix: Zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów”, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 025 176,82 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 17 687 931,54 zł zaś całkowita kwota dofinansowania wynosi 10 612 758,93 zł.

PolTREG: Zakończył budowę II etapu inwestycji w ramach realizacji projektu „Wdrożenie na rynek i upowszechnienie w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych” dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, podała spółka.

SDS Optic: Podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób”, podała spółka. Całkowita wartość projektu netto wynosi 3,52 mln zł, a wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 2,47 mln zł.

Pure Biologics: Uzyskała zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) na przeprowadzenie testów cząsteczki PBA-0405 – kandydata wiodącego w projekcie PB004, w badaniu klinicznym Fazy 0 u pacjentów z nowotworami litymi, podała spółka. Badanie potrwa około sześć miesięcy i zakończy się w połowie 2024 r. Będzie realizowane w formacie open-label, co oznacza, że spółka będzie na bieżąco pozyskiwała informacje o postępach i wynikach badania, wskazano także.

Pharmena: Za kwotę 250 tys. USD nabyła całość dokumentacji dotyczącej projektu innowacyjnego kandydata na lek TRIA-662 od swojej zależnej spółki Cortria Corporation z USA oraz rozwiązała z nią umowę licencyjną. Spółka przejmuje tym samym pełną kontrolę nad rozwojem i prezentacją przemysłowi farmaceutycznemu projektu badawczego kandydata na lek TRIA-662. Jednocześnie Pharmena planuje uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy poprzez likwidację spółki Cortria Corporation, podała Pharmena.

Scope Fluidics: Spółka – zgodnie z harmonogramem – rozpoczęła testy systemu BacterOMIC w laboratorium szpitalnym w ramach programu early access, podała spółka.

Enel-Med: Zawarł z Ewą Borodziuk umowę o pracę na stanowisku dyrektora finansowego, podała spółka. Do 31 marca 2024 r. Borodziuk będzie pełniła w spółce dotychczasową funkcję pełnomocnika prezesa zarządu ds. finansowych, a stanowisko dyrektora finansowego spółki obejmie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Pure Biologics: Opiera swoje oczekiwania co do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej (w projekcie PB004 i/lub PB003G), w terminie do połowy przyszłego roku, na zaawansowaniu procesu pozyskania ewentualnego partnera i zainteresowaniu ok. 10 podmiotów, poinformował ISBnews prezes Filip Jeleń. Spółka ocenia też, że powrót do działalności w segmencie usługowym, który mógłby generować przychody, jest możliwy w perspektywie 3-4 kwartałów.

Celon Pharma: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na dopuszczenie jednego z produktów Celon Pharmy, w tej kategorii terapeutycznej, do obrotu, podała spółka. Jest to element standardowej procedury przewidzianej i wymaganej prawem farmaceutycznym. Decyzja ww. organu nie jest tożsama z uruchomieniem produkcji i sprzedaży produktu, ale stanowi niezbędny element przyszłego wprowadzenia go na rynku polskim, podkreślono.

Scanway: Zawarł z Ghalam LLP kontrakt na dostarczenie dwóch modeli teleskopu – układu optycznego oraz podsystemu elektronicznego do akwizycji danych z sensora optoelektronicznego – możliwych do integracji z nanosatelitą oraz wsparcie inżynierskie w całym procesie projektu, integracji oraz testów teleskopów i nanosatelitów. Wartość umowy wynosi 185 500 euro.

Synektik: Synektik Czech Republic zawarł ze szpitalem wojewódzkim Krajská nemocnice T. Bati umowę sprzedaży i dostawy materiałów zużywalnych do systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) na okres 4 lat. Maksymalna wartość netto wynosi 3 534 452,32 USD.

SDS Optic: Spółka oraz jej spółka zależna FiBioMed zawarły długoterminowe umowy najmu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), których przedmiotem jest kontynuacja najmu powierzchni zajmowanych dotychczas przez Grupę SDS Optic w budynku Centrum ECOTECH-COMPLEX, położonym w Lublinie, gdzie znajduje się również siedziba SDS Optic oraz FiBioMed. Obecne umowy obowiązują do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z podpisanymi długoterminowymi umowami najmu, Grupa będzie wyłącznym najemcą pomieszczeń objętych umową na okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

GSK: Zgodnie z decyzją ministra zdrowia, od 1 stycznia 2024 r. ze szczepionki Shingrix stosowanej w profilaktyce półpaśca i neuralgii półpaścowej, z poziomem odpłatności 50%, będą mogli skorzystać pacjenci w wieku 65 lat i starsi o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji