Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

na pierwszym planie pipety laboratoryjne, biurko z papierami, w tle osoba trzymająca dokumenty

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Dotacja dla NFZ: Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 2 mld zł, żeby zapłacić za nielimitowane wykonania. Minister Izabela Leszczyna zapowiada, że na nielimitowane świadczenia będą realizowane, a gdy zajdzie taka potrzeba – rząd uzupełni brakujące środki.

Świadczenia opieki zdrowotnej: Rząd planuje przyjęcie w III kwartale projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, zakładającego reformę struktury oraz zasad kwalifikacji do lecznictwa szpitalnego oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających konsolidację podmiotów leczniczych i wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących nad tworzeniem i realizacją programów restrukturyzacyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Krwiodawstwo: W 2023 r. zbiorowość krwiodawców liczyła 640,2 tys. osób. Pobrano 1 501,4 tys. donacji krwi i jej składników, czyli o 74,2 tys. więcej niż w roku poprzednim, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2023 r. funkcjonowały 23 Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: Nie wyklucza wypłacenia akcjonariuszom nominalnie wyższej dywidendy za rok obrotowy 2023/2024, w porównaniu do roku poprzedniego, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik: Zakłada utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu EBITDA w kolejnych okresach, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Bioceltix: Wraz z Infini ASI (akcjonariusz sprzedający) zakończył przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na nie więcej niż 795 000 nowo emitowanych akcji serii M oraz nie więcej niż 250 000 akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza spółki – Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna, podała spółka. Cena emisyjna akcji ustalona została na 58 zł za sztukę, a cena sprzedaży na 55 zł za sztukę.

Medicalgorithmics: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2023 r w wysokości 4,345 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, podała spółka.

Synektik: Celuje w co najmniej utrzymanie 38% marży EBITDA segmentu radiofarmaceutycznego, uzyskanej w I poł. roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 – marzec 2024), poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik: Odnotował 46,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 – marzec 2024) wobec 23,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BioResearch Pharma: Spodziewa się debiutu na NewConnect do końca br., poinformował prezes Łukasz Zybaczyński.

Medicalgorithmics: Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało do rady nadzorczej Przemysława A. Schmidta oraz Marzenę Piszczek. Schmidt obejmie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Został zgłoszony przez fundusz BioFund – największego akcjonariusza spółki. Drugi największy akcjonariusz spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zgłosił kandydaturę Marzeny Piszczek – byłą przewodniczącą rad nadzorczych m.in. PKO BP, PZU oraz Grupy Azoty.

Compensa: W ciągu 5 lat wartość portfela polis zdrowotnych ubezpieczyciela wzrosła ponad 3,5-krotnie, a liczba ubezpieczonych prawie 3-krotnie – w I kw. 2024 r. wzrost wartości portfela wyniósł kolejne 13%, a liczba klientów 8%, 91% wartości portfela stanowią ubezpieczenia grupowe, w 2023 r. wskutek inflacji firma podniosła składki o średnio 34%, ale nie wpłynęło to na zmniejszenie liczby klientów.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Celon Pharma: Otrzymał decyzję w sprawie objęcia przez ministra zdrowia refundacją produktu leczniczego Zarixa (Rivaroxabanum) kapsułki twarde 10 mg, 15 mg i 20 mg, tj. w całym zakresie dawek objętych wnioskiem o refundację, podała spółka. Termin wejścia w życie decyzji to 1 lipca 2024 r., a okres obowiązywania decyzji – 3 lata.

Ryvu Therapeutics: Podtrzymuje, że rozpocznie nowe badanie fazy II związku SEL24 w DLBCL (chłoniak rozlany z dużych komórek B) w II poł. br. oraz że włączy do badań klinicznych RVU120 ponad 100 pacjentów w 2024 r., poinformował członek zarządu i dyrektor medyczny Hendrik Nogai.

Ryvu Therapeutics: Pomyślnie rozpoczęło badania fazy II dla RVU120, uzyskując korzystne pierwsze wyniki bezpieczeństwa RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem, poinformował członek zarządu i dyrektor medyczny Hendrik Nogai.

Captor Therapeutics: Spodziewa się, że złoży wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczący projektu CT-01 w lipcu, poinformował członek zarządu Michał Walczak.

Synektik: Zawarł umowę z Państwowym Instytutem Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenie personelu i opieki serwisowej, podała spółka. Wartość umowy wynosi 18,5 mln zł netto.

Captor Therapeutics: Otrzymał dane z ukończonego badania in vivo w projekcie CT-02 w modelu EAE – uznanym modelu stwardnienia rozsianego, podała spółka.

Pure Biologics: Intrinsik Corp. złożył w imieniu Pure Biologics zgłoszenia eIND (exploratory Investigational New Drug) do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) dla kandydata na lek PBA-0111 opracowanego w projekcie PB003G, podała spółka. Złożone eIND jest wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy 0 u pacjentów z nowotworami litymi. Po uzyskaniu zgody FDA spółka zamierza zakończyć badanie w ciągu sześciu miesięcy od jego rozpoczęcia, monitorując wyniki cząstkowe w miarę postępu badania, zapowiedziano.

Molecure: Potwierdziło funkcjonalność in vitro kolejnej cząsteczki rozwijanej w ramach platformy mRNA, podała spółka. Molecure potwierdziło w testach in vitro zdolność do łączenia z celem i skuteczność drugiej cząsteczki w zahamowaniu mechanizmu translacji patologicznego białka związkami celującymi w mRNA kodujące to białko.

Captor Therapeutics: Zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie II fazy projektu CT-01 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) („Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego – faza II”), podała spółka. Kwota do wykorzystania w przedłużonym okresie trwania projektu to 6 766 157,95 zł.

Lux Med: Podpisał umowę dotyczącą przejęcia Smart Smile – kliniki stomatologicznej z Gdańska, oferującej m.in. nowoczesne leczenie ortodontyczne. Klinika oferuje m.in. zdjęcia RTG wewnątrzustne, pantomograficzne oraz cefalometryczne a także zabiegi wybielania zębów, skalingu, piaskowania czy fluoryzacji.

Lux Med: Podpisał umowę, na mocy której ośrodek Ortopedicum stał się częścią Grupy. To 16. szpital działający w ramach struktur lidera prywatnej opieki medycznej w Polsce. Szpital Ortopedicum w Krakowie to nowoczesny ośrodek ortopedii i rehabilitacji, oferujący swoim pacjentom kompleksową opiekę w pełnym zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Placówka działa od 2009 r. Na terenie szpitala funkcjonują: Oddział Anestezjologii, Oddział Ortopedyczny z 26 łóżkami, Poradnia Ortopedyczna oraz Dział Rehabilitacji Leczniczej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej. Ośrodek dysponujemy m.in.: blokiem operacyjny z dwoma salami, pracowniami RTG i USG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji