Lewiatan alarmuje negocjacje refundacyjne zagrożone

Udostępnianie informacji z akt postępowań administracyjnych, bez ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, co przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego, jest nieuzasadnione i doprowadzi do  naruszenia interesów oraz podstawowych praw przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

W licznych postępowaniach administracyjnych przedsiębiorcy są zobowiązywani do udostępniania informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są one chronione przez przedsiębiorców, nieudostępniane publicznie, udzielane organom administracji jedynie na potrzeby prowadzonego postępowania.

– „Niedopuszczalne, ale i nieuzasadnione jest, aby taka kategoria informacji podlegała ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. W szczególności, że obecnie istnieją regulacje prawne gwarantujące przedsiębiorcy prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu administracyjnym w sposób szczególny, nawet w stosunku do pozostałych stron postępowania administracyjnego, przewidujące prawo do ograniczenia prawa wglądu do takich dokumentów pozostałym stronom”  – tłumaczy cytowana w komunikacie Magdalena Garbacz-Kajda, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę firmy może wyrządzić przedsiębiorcy poważną szkodę i nie bez powodu, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Jako przykład podaje m.in. branżę farmaceutyczną. Ustawa refundacyjna nałożyła na firmy farmaceutyczne obowiązek negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Firma ma obowiązek w postępowaniu refundacyjnym przedstawić cenę, która w jego opinii jest najkorzystniejsza (biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, możliwości płatnika publicznego, a także cenę na innych rynkach). Kwestia ta następnie podlega negocjowaniu z Komisją Ekonomiczną w toku postępowania i dopiero ostateczne ustalenia są wiążące dla stron i są oficjalną ceną za produkt. Kwestia negocjacji ceny i przedstawiania oferty w tym zakresie jest jednym z istotnych czynników budowania przewagi konkurencyjnej i stanowi jeden z istotniejszych elementów całego postępowania.