NIPiP: apeluje o standardy kształcenia pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o dokonanie nowelizacji standardów kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Jest to niezbędne w celu dookreślenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dla poszczególnych poziomów kształcenia. Określają one ogólne i szczegółowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Niezbędna jest też ewaluacja programów kształcenia podyplomowego.

Harmonizacja efektów kształcenia absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia jest konieczna w celu uniknięcia powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności w toku kształcenia podyplomowego.
Według stanu na 12 grudnia 2017r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiadało 90 uczelni, w tym 12 uniwersytetów medycznych, a na kierunku położnictwo – w ramach studiów pierwszego stopnia – 18 uczelni, w tym 12 uniwersytetów medycznych. Zawarte w „Strategii na rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” postanowienia uwzględniają tworzenie nowych miejsc kształcenia w zawodzie.
„Pielęgniarki i położne to specjalistyczny zawód medyczny, który – dzięki wysoko stawianym wymogom dotyczącym wykształcenia – pozwala na samodzielne wykonywanie czynności medycznych. Należy podjąć działania ukierunkowane na wzrost liczby absolwentów, a następnie prowadzące do zwiększenia dostępności kadr pielęgniarskich na rynku usług medycznych. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Należy uświadomić społeczeństwo o atrakcyjności i prestiżu tego zawodu, aby absolwenci chcieli podejmować pracę zgodnie z wykształceniem. Zapewnienie godziwych warunków pracy oraz płacy pielęgniarkom i położnym jest niezbędne nie tylko ze względu na zachęcanie do podejmowania pracy w zawodzie, ale przede wszystkim w celu adekwatnego wynagradzania wysokich kwalifikacji wynikających ze specjalistycznego wykształcenia” – podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W Polsce aktualnie istnieje około 200 podmiotów, które realizują kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Ustawa określa cztery rodzaje kształcenia: szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający.
„Większa dostępność kształcenia może przełożyć się na większe wybieranie zawodu przez młodzież. Takie działania są niezbędne wobec dramatycznej sytuacji, która wynika m.in. z braków kadrowych. W Polsce współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na 1 tys. wynosi średnio 5,2, natomiast w Unii Europejskiej wynosi on 9,81. Do 2033 roku będzie brakowało aż 169 tys. pielęgniarek i położnych. Będziemy ściśle współpracować z Ministerstwem, żeby osiągnąć optymalne regulacje dotyczące kwestii kształcenia. Doprowadzenie całego procesu do końca przełoży się na podniesienie jakości opieki medycznej nad pacjentami i poprawę komfortu pracy pielęgniarek i położnych dzięki zwiększeniu zastępowalności ” – dodaje Zofia Małas.