Prezydent podpisał ustawę dotyczącą oceny inwestycji w sektorze zdrowia

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy m.in. opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych – tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Nowelizacja rozszerza zakres świadczeń opieki zdrowotnej, wobec których istnieje możliwość złożenia wniosku, determinujący możliwość ubiegania się o wydanie opinii o celowości przewidywanej inwestycji. Nowe brzmienie ustawy przewiduje obowiązek wydania przez wojewodę albo ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Taka redakcja przepisu znosi nie tylko ograniczenie zakresu wykonywanej działalności leczniczej, ale również limity kwot i warunek ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich.

Zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.