Dobre wyniki finansowe Roche w pierwszej połowie 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Roche odnotowała 7 proc. wzrost sprzedaży w części farmaceutycznej oraz 6 proc. wzrost w części diagnostycznej. Grupa prognozuje dalszą, kilku procentową dynamikę wzrostu sprzedaży w całym 2018 r. W 2017 roku Roche Polska uzyskała 932 mln zł przychodów ze sprzedaży leków, reinwestując w Polsce w obszar badań i rozwoju 80 proc. środków pozyskanych z refundacji. Inwestycje firmy w działalność badawczo-rozwojową w Polsce w ostatnich czterech latach przekroczyły poziom 2,1 mld zł.

Sprzedaż produktów farmaceutycznych osiągnęła poziom 21,8 mld CHF (7 proc. wzrost sprzedaży). Kluczowymi czynnikami wzrostu w I półroczu br. były innowacyjne terapie, które w ostatnim czasie trafiły na rynek: stosowany w leczeniu dwóch postaci stwardnienia rozsianego okrelizumab oraz leki przeciwnowotworowe – pertuzumab, alektynib i atezolizumab. Część diagnostyczna odnotowała 6 proc. wzrost sprzedaży do poziomu 6,3 mld CHF głównie za sprawą rozwiązań z obszaru immunodiagnostyki.
„W pierwszym półroczu zarówno farmaceutyczna jak i diagnostyczna część Roche osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe. Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie naszymi nowymi terapiami, jesteśmy na dobrej drodze do dalszego rozwoju portfolio Grupy. Na podstawie wyników osiągniętych w pierwszym półroczu przewidujemy kilkuprocentowy wzrost sprzedaży w całym 2018 roku” – komentuje cytowany w komunikacie Severin Schwan, dyrektor generalny firmy.

W drugim kwartale br. firma otrzymała kilka ważnych decyzji rejestracyjnych. Komisja Europejska zatwierdziła pertuzumab do stosowania w leczeniu uzupełniającym HER2-dodatniego raka piersi we wczesnym stadium rozwoju z wysokim ryzykiem wznowy, FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła z kolei nowe wskazania dla form podskórnych leków tocilizumab w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i rytuksymab w leczeniu pęcherzycy zwykłej, oraz bewacyzumabu w leczeniu raka jajnika. Status przełomowej terapii FDA otrzymał z kolei atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem w terapii pierwszego rzutu chorych na zaawansowanego raka wątrobowo-komórkowego (HCC), będącego najczęstszą postacią raka wątroby.

Dobre wyniki finansowe w 2017 roku odnotowały będące częścią Grupy – Roche Polska oraz Roche Diagnostics Polska. Roche Polska uzyskała 932 mln zł przychodów netto ze sprzedaży leków. Wartość eksportu usług, w tym głównie sprzedaży usług informatycznych wyniosła 766,6 mln zł netto. Z kolei Roche Diagnostics Polska zanotował wartość przychodów netto
ze sprzedaży na poziomie 446,8 mln zł.
„Przez ostatnie cztery lata utrzymywaliśmy 15 proc. tempo wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel ponad 2 miliardy złotych. 80 proc. środków, które pozyskujemy z refundacji – reinwestujemy w kraju z nadzieją na poprawę jakości leczenia i dostępności innowacyjnych terapii dla polskich pacjentów. Alokowane w Polsce środki to nie tylko solidny zastrzyk finansowy i know-how dla rozwijania innowacyjnych leków
w naszym kraju, ale także realna szansa na poprawę jakości leczenia. Wierzymy, że nasze dotychczasowe inwestycje w Polsce przełożą się na możliwość korzystania ze skutecznych terapii przez polskich pacjentów i że zdołamy utrzymać poziom inwestycji i zaangażowania w Polsce w 2018 roku” – wyjaśnia Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

Rozwój i udostępnianie innowacyjnych leków to kluczowa oś działań Roche w Polsce. Nakłady na obszar R&D w 2017 roku osiągnęły kwotę blisko 730 mln złotych.