MZ: ratownictwo jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego dostanie 100 mln zł więcej

Jak czytamy w oświadczeniu: „w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i wiceministra Macieja Miłkowskiego z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność przy współudziale Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Podczas dzisiejszych rozmów były omawiane postulaty środowiska ratowniczego dotyczące:

– wynagrodzeń personelu medycznego, w tym dodatków do wynagrodzeń oraz zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów leczniczych;

– warunków zatrudnienia;

– finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Minister Łukasz Szumowski przekazał ratownikom medycznym informację o podpisaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które przewiduje wypłatę dodatków dla ratowników medycznych. Dzięki rozporządzeniu osoby, które dotychczas nie otrzymały dodatków, będą miały zagwarantowaną ich wypłatę z wyrównaniem wstecz.

Potwierdzeniem, że ratownictwo medyczne jest sprawą priorytetową dla resortu, jest przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, która przywróciła odpowiedzialność za ratownictwo medyczne i za ratowanie ludzkiego życia organom państwowym.

Podczas spotkania minister Szumowski zapowiedział też, że ustawa regulująca zawód ratownika medycznego, w której unormowane zostanie obowiązkowe tygodniowe szkolenie nałożone na ratowników przez ustawę o państwowym ratownictwie medycznym, w najbliższym czasie trafi do konsultacji wewnętrznych.

Jak ważne dla całego systemu ochrony zdrowia i resortu zdrowia jest ratownictwo medyczne świadczy także to, że zgodnie z projektem budżetu na rok 2019, na ratownictwo medyczne zarezerwowano kwotę w całkowitej wysokości 2 106 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 100 mln w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2018. Warto zauważyć, że wzrosty nakładów w latach 2017-2019 są pierwszymi tak znacznymi wzrostami nakładów na ratownictwo medyczne od wielu lat.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania postanowili, że rozmowy będą kontynuowane w przeciągu następnego miesiąca”.

źródło: PAP