Samorząd lekarski ostrzega: przepisy o kontroli recept to groźba podwójnego karania

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która właśnie została znowelizowana przez Sejm, dotyczy głównie kontroli prowadzonych przez NFZ, lecz zawiera również inne, wysoce szkodliwe i niebezpieczne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy – ostrzega samorząd lekarski.

Ustawa w art. 6, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a ustawy refundacyjnej rozszerza możliwość nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku z ordynacją leków refundowanych w przypadku:

prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;
nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

„Wskazane powyżej sytuacje, w których możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej, są tożsame z sytuacjami przewidzianymi w obecnie obowiązującym przepisie art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji.

Oznacza to, że ustawa wprowadza dodatkową sankcję, która będzie stosowana równolegle z sankcją w postaci zwrotu nienależnej refundacji, czyli umożliwi podwójne karanie lekarzy w takich sytuacjach” – ostrzega Naczelna Rada Lekarska.

„Przepis art. 52a był negatywnie oceniony w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyrażonym w toku konsultacji publicznych, w którym domagano się jego usunięcia. Niestety zgłoszone przez PNRL uwagi nie zostały uwzględnione” – przypomina NRL.

Dlatego samorząd liczy, że w trakcie prac w Senacie zapis zostanie zmieniony.