Medicalgorithmics miało 4,47 mln zł zysku netto, 6,26 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

Medicalgorithmics odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Zysk netto [ogółem] wygenerowany w I kwartale 2019 roku wyniósł 4,9 mln zł i był o 0,4 mln zł (7%) niższy od zysku wygenerowanego okresie porównawczym. Marża na sprzedaży zmniejszyła się o 1,6 mln zł. Większa dynamika wzrostu kosztów operacyjnych jest spowodowana m.in. zwiększeniem ilości sprzedanych urządzeń w przychodach ogółem (wpływ na koszty zużycia materiałów) oraz procesem wdrażaniem nowego modelu biznesowego w spółce Medi-Lynx. Pozytywny wpływ na wynik finansowy miało odwrócenie odpisu na zapasy dot. technologii CDMA oraz rozpoznany zysk na okazyjnym nabyciu spółki Algotel Solutions. Wynik na działalności finansowej pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do I kwartału 2018 roku. Marża na sprzedaży wyniosła 12% (16% w I kwartale 2018 roku), a marża EBITDA 21% (22% w I kwartale 2018 roku)” – wymieniono w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,26 mln zł wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,7 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 44,49 mln zł rok wcześniej.

„Istotny wpływ na wzrost przychodów miał wyższy o 12% średni kurs USD/PLN, przekładający się na ok. 4,8 mln zł (12%) większe przychody grupy, a także wzrost przychodów jednostki dominującej od pozostałych partnerów o 1,4 mln zł. Dodatkowo na wzrost przychodów grupy wpływ miało ujęcie przychodów Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o. oraz Algotel Solutions w kwotach odpowiednio 0,3 mln zł oraz 0,1 mln zł. W I kwartale liczba wniosków o płatność spadła w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o ok. 6% co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx w ujęciu realnym (bez wpływu kursu USD/PLN) o 2,4 mln zł (-6%). W okresie sprawozdawczym całość przychodów grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży usług w kwocie 47,5 mln zł (44,4 mln zł w 2018 roku) stanowiące blisko 98% całości przychodów oraz przychody ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych, które wyniosły 1,2 mln zł (0,1 mln zł w okresie porównawczym). Zdecydowana większość przychodów, tak samo jak w roku poprzednim, była denominowana w dolarach amerykańskich” – czytamy w raporcie.

Spadek przychodów o 8 mln zł w porównaniu do IV kwartału 2018 roku należy przypisać przede wszystkim mniejszej o 7% liczbie złożonych wniosków o płatność. Zauważalne są również efekty obniżenia płatności za pacjentów obsługiwanych wcześniej przez Multiplan, którzy od lutego rozliczani są według niższych stawek. Wpływ na spadek przychodów ma także niższa niż w poprzednim kwartale ściągalność za badania, co wynika w dużej mierze ze specyfiki rynku usług medycznych w USA. Część ubezpieczycieli prywatnych w USA stosuje model współfinansowania świadczonych usług medycznych przez pacjenta, który to jest zobowiązany do partycypowania w części kosztu usługi, do określonej kwoty, po przekroczeniu której ponownie to ubezpieczyciel pokrywa cały jej koszt. W związku z tym, że z punktu widzenia Medi-Lynx jako dostawcy usług, wkład własny od pacjentów ma mniejszą ściągalność niż należności od ubezpieczycieli, średnia stawka za badanie w I kwartale jest corocznie obciążona efektem takiego modelu finansowania usług medycznych, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,04 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)