Rząd przyjął politykę wieloletnią na rzecz pielęgniarstwa

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

„Rząd chce zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających uprawnienia emerytalne” – czytamy w komunikacie KPRM.

Cele „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” to:

· zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;

· zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;

· poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;

· wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem.

· określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;

· określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;

· wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;

· wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;

· rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z: budżetu państwa; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.); Funduszu Pracy (w 2020 r.); środków innych jednostek sektora finansów publicznych; środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.