Będą kary za niepodłączenie do platformy P1

Do konsultacji publicznych zostało skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowela wprowadzenie kar dla tych podmiotów leczniczych, które nie podłączą się do platformy P1.

„W §10a załącznika do rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie obowiązku podłączenia się świadczeniodawców do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (system P1), co jest warunkiem sine qua non możliwości wystawiania przez świadczeniodawców recept i skierowań w postaci elektronicznej. Będzie to obowiązek powszechny, tj. adresowany do wszystkich świadczeniodawców,zarówno tych, który rozpoczęli działalność leczniczą przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia,jak i tych, którzy dopiero zaczną udzielać świadczeń” – czytamy w uzasadnieniu.

Świadczeniodawca,który znajdzie się poza systemem P1 nie będzie mógł wystawiać e-recept i e-skierowań, a zatem nie będzie w stanie wykonać obowiązków nałożonych na niego przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.).

Niepodłączenie się świadczeniodawcy do systemu P1, będzie się wiązało z „nałożeniem kary umownej w wysokości: a) 5000 zł dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, b) 1000 zł dla podmiotów innych niż wymienione w lit. a.”

Rozwiązanie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Całość projektu dostępna jest: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12326854/12638830/12638831/dokument425554.pdf