RPP powołuje radę organizacji pacjenckich

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta (RPP), postanowił powołać Radę Organizacji Pacjentów. Zaproszono do niej kilkadziesiąt organizacji z całej Polski. Ma ona być organem doradczym przy RPP.

„Powołanie takiej rady zakłada nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale niestety jej procedowanie zostało zamrożone” – mówi ISBzdrowie Jakub Gołąb, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji RPP. – „Mimo to postanowiliśmy nie czekać i niejako wyprzedzić wejście ustawy w życie”.

Jak udało nam się dowiedzieć rada będzie miała charakter głosu doradczego i konsultacyjnego dla Rzecznika. Będzie np. mogła domagać się by RPP zajęło się danym zagadnieniem czy też rozwiązaniem systemowym.

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów będzie należeć przede wszystkim:

· określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta;

· wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;

· zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych w obszarze zdrowia;

· podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta;

· opiniowanie aktów prawnych;

· Wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

„Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie zwracał uwagę organom publicznym na konieczność podjęcia ścisłej współpracy w zakresie ochrony zdrowia z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, odnosząc się z szacunkiem do Państwa doświadczeń w chorobie, a także dostrzegając wielką energię, zaangażowanie i wiedzę organizacji pozarządowych w kształtowaniu rzeczywistości ochrony zdrowia” – czytamy z kolei w komunikacie RPP.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów.
Do głównych zadań RPP należy ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.