Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Rok po zapowiedziach rząd wreszcie zajął się ustawą o zawodzie farmaceuty. Jej głównym celem jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce.

„Farmaceuci będą mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią oraz będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne” – podkreśla KPRM w komunikacie.

„Rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia” – czytamy dalej.

Farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe.

§ Chodzi o wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami (np. suplementami diety).

§ Obecnie brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne wykrywanie tego typu problemów.

Farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej.

§ Chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację procesu opieki farmaceutycznej – zarówno co do przyjmowanych produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Rozwiązania te mają zwiększyć skuteczność farmakoterapii.

Farmaceuci będą mogli wykonywać proste badania diagnostyczne, które są związane z farmakoterapią.

§ Rozwiązanie to zwiększy dostępność pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych, które nie wymagają wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą.

· W zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki.

· Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach. Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta.

· Zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

· Wprowadzono przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji.

· Projekt ustawy nie zawiera żadnych przepisów, które regulują lub ograniczają swobodę wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych.

Zaproponowano, aby rozwiązania zawarte w projekcie weszły w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.