Są zmiany w wyliczaniu ryczałtów dla szpitali

Do konsultacji publicznych zostało skierowane rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

„Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w definicji parametrów, wskazanych w rozporządzeniu MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki, branych pod uwagę przy wyliczeniu ryczałtu” – czytamy w rozporządzeniu.

Odrębne finansowanie obejmie: 1) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej; 2) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie medycyny nuklearnej; 3) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rezonansu magnetycznego; 4) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego; 5) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań echokardiograficznych płodu; 6) diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy; 7) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej); 8) świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy; 9) świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami; 10) świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu brachyterapia; 11) świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu radioterapia, w tym teleradioterapia lub profilu terapia izotopowa; 12) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie brachyterapii; 13) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie terapii izotopowej; 14) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie teleradioterapii; 15) świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca; 16) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 17) świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000); 18) świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć; 19) świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych; 20) świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne, w zakresie wskazanym w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628); 21) świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy; 22) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami; 23) świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579); 24) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Całość projektu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001225/O/D20171225.pdf