Infarma: Fundusz Medyczny potrzebny, ale może ograniczyć dostęp do nowoczesnych leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA ostrzega, że niektóre zapisy zawarte w projekcie ustawy o powołaniu Funduszu Medycznego, mimo szczytnej intencji, mogą negatywnie wpływać na dostęp pacjentów do nowoczesnych leków. Ustawa nie dotyka bowiem jedynie kwestii związanych z dedykowaniem dodatkowych środków na wzmocnienie polskiego systemu ochrony zdrowia, ale obejmuje również szereg niezwiązanych z funkjonowaniem Funduszu Medycznego zapisów związanych z przebiegiem procesu refundacyjnego. Z uwagi na te właśnie zmiany, wdrożenie ustawy w obecnym kształcie, może odnieść skutek odwrotny od zakładanego.

Kluczowym zagrożeniem dla pacjentów jest przekazanie odpowiedzialności za decyzje refundacyjne do ciała doradczego, jakim jest Komisja Ekomoniczna, której głównym zadaniem jest obniżanie kosztów po stronie Ministerstwa Zdrowia, a nie udostępnianie pacjentom skutecznych opcji terapeutycznych. W opinii INFARMA, odpowiedzialność za udostępnienie leków pacjentom powinna spoczywać po stronie Ministra Zdrowia, który podejmuje dycyzje refundacyjne nie tylko z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ale przede wszystkim danych związanych z bezpieczeństwem i skutecznością poszczególnych opcji terapeutycznych.

Dodatkowo projekt ustawy o Funduszu Medycznym obejmuje również inne zmiany ingerujące w przebieg procesu refundacyjnego, czy w zasady Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych, które mogą skutkować faktycznym zablokowaniem dostępu do nowych technologii lekowych dla pacjentów.

„Tego rodzaju zamiany, wykraczające poza konsensus związany z potrzebą poprawy finansowania systemu opieki zdrowotnej ze środków publicznych, zgodnie z najlepszymi praktykami legislacyjnymi powinny stać się przedmiotem konsultacji społecznych, tak aby wszystkie zainteresowane strony mogły przedstawić swoje analizy i rekomendacje.
Równocześnie zwracamy uwagę, że ustawa nie prezycuje elementów dotyczących dodatkowej puli środków na ochronę zdrowia, a także finansowania innowacyjnych terapii. Wyjaśnienia wymaga czy w związku z określeniem poziomu 4 mld zł jako maksymalnej kwoty w ramach Funduszu (a nie gwarantowanej), zaplanowany został rzeczywisty budżet i na jakie obszary terapeutyczne dodatkowe środki będą alokowane. Dodatkowo niejasne jest, jaki faktycznie (kwotowo) przewidziano budżet na rzecz zwiększenia dostępu do innowacyjnych terapii lekowych” – pisze związek.

Dlatego apeluje o rewizję zapisów projektu ustawy, tak aby planowany cel powołania Funduszu Medycznego mógł zostać osiągnięty bez zakłóceń. „W związku z brakiem konsultacji społecznych, ze względu wagę proponowanych rozwiązań, wnioskujemy o spotkanie wszystkich zainteresowanych stron z projektodawcami, aby wspólnie przeanalizować możliwe długofalowe skutki projektowanych zapisów” – kończy apel.

Wcześniej z podobnym zwrócił się Komitet Farmaceutyczny Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham).