MZ powołał zespół ds. opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19

Ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Strategia ma powstać w ciągu dwóch miesięcy, bo „zarządzenie traci moc z dniem 30 września 2020 r.” (patrz: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/54/).

Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia.
Do jego zadań należy: analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19; ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotów i służb do walki z COVID-19; opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali jednoimiennych; opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych; opracowanie strategii postępowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyznaczony przez ministra zdrowia;
2) członkowie: a) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia, b)przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia, c) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, d) przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, e) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, f) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny, g) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego, i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, j) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, k) Krajowy Konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, l) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.