Prof. Renata Mikołajczak przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej

Farmakopea Europejska (https://www.edqm.eu) jest zwartym dokumentem referencyjnym dotyczącym kontroli jakości leków. Jej celem jest ujednolicenie wymagań dotyczących jakości leków i metod ich badania obowiązujących w krajach będących stronami Konwencji. Zawarte w dokumencie oficjalne standardy stanowią naukową i prawną podstawę do kontroli jakości podczas całego cyklu życia produktu leczniczego. Normy te są prawnie wiążące, zgodnie z Konwencją Rady Europy o opracowaniu Farmakopei Europejskiej oraz w unijnym i krajowym ustawodawstwie farmaceutycznym. Standardy jakości Farmakopei Europejskiej stają się obowiązujące w tym samym dniu we wszystkich Państwach-Stronach konwencji.

Komisja Farmakopei Europejskiej (EDQM) jest organem decyzyjnym Farmakopei Europejskiej i odpowiada za opracowanie i utrzymanie jej treści. Komisja przyjmuje wszystkie teksty, które zostaną opublikowane w Farmakopei i podejmuje decyzje techniczne na drodze konsensusu. W pracach Komisji Farmakopei Europejskiej i jej grup eksperckich bierze udział 25 przedstawicieli z Polski.

Dr hab. inż. Renata Mikołajczak jest profesorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Pełnomocnikiem Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W Komitecie Farmakopei Europejskiej pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków, Precursors for Radiopharmaceutical Preparations (PRP Working Party). Swoją funkcję objęła po rekomendacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodzie Ministerstwa Zdrowia i formalnym zatwierdzeniu na 166 sesji Komisji Farmakopei Europejskiej.

„Pani Prof. Renata Mikołajczak jest pierwszą osobą z Polski, której Komisja Farmakopei Europejskiej powierzyła tak odpowiedzialne zadanie i kolejną kobietą na wysokim stanowisku w europejskiej medycynie nuklearnej (Pani dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska jest prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, EANM). Pani Prof. Renata Mikołajczak pokieruje pracami ważnego gremium, dbającego o najwyższe standardy jakości produktów leczniczych w Europie. Niezwykle cieszy, że wiedza, zdolności, umiejętności i aktywność Pani Prof. Renaty Mikołajczak, które od lat obserwujemy na polu polskiej radiofarmacji i medycyny nuklearnej, dostały dostrzeżone i docenione także w najwyższych strukturach europejskich. Dodatkowo, sukces Pani Profesor jest kolejnym dowodem na ogromny potencjał radiofarmacji i medycyny nuklearnej jako dziedziny i specjalizacji, w której perspektywy kariery są niemal nieograniczone. W imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej składam Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje” – mówi cytowany w komunikacie dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

fot. NCBJ