Rozporządzenie ws. leczenia stomatologicznego wydłuża wiek świadczeniobiorcy oczekującego na świadczenie

21.11.2006 LUBLIN GABRIELA URBAN FOT MAREK KOPEC

Od jutra zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Rozporządzenie przewiduje możliwość wydłużenia wieku świadczeniobiorcy oczekującego na świadczenie.

„W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń stomatologicznych został znacznie utrudniony na skutek ograniczeń w funkcjonowaniu świadczeniodawców, z tego też powodu pacjenci nie mogli kontynuować rozpoczętego leczenia lub zgłosić się po oczekujące wyroby medyczne, w tym aparaty ortodontyczne.
Dlatego też, projekt przewiduje możliwość wydłużenia wieku świadczeniobiorcy oczekującego na świadczenie, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń utracił prawo do świadczenia, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwał na świadczenie” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt dopuszcza również możliwość wydłużenia okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadczenia o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, które w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zawieszenia udzielania świadczeń utraciły prawo do świadczenia po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwały na świadczenie.

Poza tym projekt rozporządzenia wprowadza zmianę porządkującą, polegającą na umożliwieniu udzielania w dentobusie świadczenia zabezpieczenia profilaktycznego lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 14. roku życia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 20 marca 2020 r. Wynika to z konieczności jak najszybszego zapewnienia świadczeń stomatologicznych świadczeniobiorcom w wymienionych w projekcie przypadkach oraz przywrócenia utraconego, w skutek zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawców, prawa do świadczeń jak najszerszej grupie uprawnionych świadczeniobiorców.

Wskazana data obowiązywania rozporządzenia wynika z faktu, iż na ten dzień Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) odnotował pierwsze dane o zawieszeniu świadczenia usług stomatologicznych. Według danych NFZ na dzień 20 marca 2020 r. zamkniętych było 1479 świadczeniodawców, czyli nieco ponad 20% z całkowitej liczby świadczeniodawców 6561. Natomiast w dniu 24 marca 2020 r. już ponad 40%, czyli 2840 świadczeniodawców zawiesiło udzielanie świadczeń stomatologicznych, a w kolejnych dniach liczba ta wzrastała (np. w dniu 24 kwietnia 2020 r. było to już 3833 świadczeniodawców, czyli prawie 60% świadczeniodawców, którzy nie udzielali świadczeń stomatologicznych).