Prezydent podpisał ustawę dotyczącą m.in. zwrotu firmom środków na walkę z COViD

Prezydent podpisał nowelizację ustawy umożliwiającą występowanie firm, realizujących polecenie premiera dotyczącego m.in. zakupu środków ochrony osobistej w związku z pandemią COViD-19, o zwrot poniesionych kosztów. O podpisaniu nowelizacji ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (w której znalazł się ten zapis) poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja wprowadza zapis, zgodnie z którym firmy, które zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów dotyczące zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, produktów higienicznych oraz surowców, składników, materiałów lub półproduktów w celu przeciwdziałania COVID-19, mogą występować o zwrot kosztów realizacji polecenia i zwrot środków, jakie zostały zaangażowane.

Firmy będą mogły się zwracać z wnioskiem do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zwrot środków ma być dokonywany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość zwrotu środków oraz termin wypłaty ma określać umowa zawarta pomiędzy szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a daną firmą.

Ponadto nowelizacja zawiera szereg regulacji, dotyczących m.in. decyzji o przeprowadzeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego lekarzy, farmaceutów czy fizjoterapeutów wyłącznie w formie ustnej albo pisemnej, przeprowadzenie egzaminu ustnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem nowelizacji jest ponadto usprawnienie obsługi procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia. Nowelizacja wprowadza System Obsługi Importu Docelowego (SOID), umożliwiający składanie zapotrzebowań i wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w formie elektronicznej, ich rozpatrywanie realizację oraz komunikację z ministrem właściwym ds. zdrowia w tym zakresie.

Możliwe będzie także przeprowadzanie – w czasie stanu epidemii – inspekcji i kontroli zdalnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIS).

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)