RPP wszczął 11 postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów powiększania piersi

Od listopada 2019 r. Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) wszczął 11 postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów powiększania/modelowania piersi z wykorzystaniem preparatu Aquafilling Bodyline. Konsekwencją zabiegów były liczne bardzo poważne dolegliwości zdrowotne, m.in. zgrubienia piersi, migracja preparatu po całym ciele, uszkodzenia gruczołu piersiowego czy dysproporcja w wielkości piersi.

Zarzuty Pacjentek dotyczyły wstrzyknięcia do ich piersi szkodliwego i rakotwórczego żelu w ramach zabiegów medycyny estetycznej. Pacjentki wskazywały na brak udzielenia szczegółowych, wyczerpujących informacji o rodzaju i charakterze zabiegów, a także ryzyku, skutkach ubocznych i możliwych powikłaniach zdrowotnych związanych z zastosowaniem preparatu.

Rzecznik Praw Pacjenta zakończył 8 postępowań wyjaśniających stwierdzeniem naruszenia praw pacjentek do: świadczeń zdrowotnych, informacji, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej.

RPP ustalił, że opieka medyczna sprawowana nad pacjentkami związana z ich przygotowaniem do wykonania zabiegu była realizowana bez zachowania należytej staranności, np. brak jest wpisu do dokumentacji medycznej o wykonanych badaniach czy przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego przed zabiegiem. Ponadto Rzecznik potwierdził brak przekazania pełnych i wyczerpujących informacji na temat zabiegu i możliwych powikłań.

W każdym z rozstrzygnięć stwierdzono naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Z uzyskanych przez Rzecznika Praw Pacjenta informacji wynika, że lekarze wykonujący zabiegi posiadali informacje o działaniach niepożądanych preparatu. Wyrób w dniu 27 stycznia 2020 r. został wycofany z obrotu przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ogóle nie został dopuszczony do stosowania.

W treści wydanych rozstrzygnięć Rzecznik Praw Pacjenta sformułował zalecenia dotyczące m.in.:

podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości;
przeprowadzenia szkoleń w zakresie praw pacjenta;
zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych bez uzyskania od pacjenta pisemnej zgody oraz konieczności przekazania pełnych i wyczerpujących informacji dotyczących zabiegu.

Ponadto w każdym z rozstrzygnięć Rzecznik zawnioskował o wypłatę pacjentkom odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia, w związku z zawinionym naruszeniem ich praw oraz za doznaną krzywdę.

Jak informuje RPP przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie cywilne zainicjowane przez jedną z pacjentek, do którego Rzecznik Praw Pacjenta przystąpił na prawach przysługujących prokuratorowi.

„Będę wspierał kolejne pacjentki, które zdecydowały się na powiększenie piersi metodą Aquafilling poprzez udział w postępowaniach cywilnych w dochodzeniu roszczeń” – zapewnia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. – „Całą sprawą jestem zbulwersowany. Takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca. Podjąłem także ścisłą współpracę z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, gdyż uważam, że sprawa musi zostać wnikliwie wyjaśniona także z perspektywy odpowiedzialności karnej. Na bieżąco będę informował prokuraturę o rezultatach działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta”.