WIM tworzy Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

????????????????????????????????????

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr n med. Radosław Sierpiński wręczył na ręce Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka czek o wartości 11,6 mln zł dofinansowania w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).

Wojskowy Instytut Medyczny znalazł się na czwartym miejscu w gronie 30 podmiotów aplikujących w konkursie Agencji Badań Medycznych na stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Inicjatywa stworzenia wyspecjalizowanych ośrodków ma na celu uatrakcyjnienie i zapewnienie jednolitego standardu na rynku badań klinicznych w Polsce
Liczba badań klinicznych w Polsce (a w szczególności badań niekomercyjnych) wciąż pozostaje relatywnie niska, znacznie poniżej potencjału kraju. Mała liczba realizowanych badań klinicznych może być jednocześnie powodem i skutkiem braku organizacji procesów związanych z takimi przedsięwzięciami w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce. W efekcie każde badanie kliniczne staje się dużym wyzwaniem organizacyjno-logistycznym, a niekomercyjne badanie kliniczne często jest wręcz poza zasięgiem i możliwością wielu szpitali.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w WIM stanowić będzie odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie poprzez zapewnienie wsparcia w realizacji badań klinicznych na wszystkich płaszczyznach, m.in.: aktywnego poszukiwania sponsorów/partnerów, opiniowania i negocjowania umów, planowania i wdrażania badań klinicznych niekomercyjnych, obsługi prawno-księgowej badań czy ich realizacji (w tym zapewni zaplecze medyczne dla realizacji badań wczesnych faz).

Obecnie w ramach komercyjnej działalności badawczej WIM prowadzone są przede wszystkim badania kliniczne. Przyszły model biznesowy CWBK WIM zakłada kontynuację dotychczasowej ścieżki poprzez podtrzymywanie relacji z obecnymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie nowych sponsorów i partnerów, realizację badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych oraz własną działalność badawczo-rozwojową.

„Wojskowy Instytut Medyczny jest przykładem wielkiego potencjału, jeżeli chodzi o naukę i innowację. W Stanach Zjednoczonych podobne instytucje finansowane przez DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) niejednokrotnie stają się kolebką nowoczesnych technologii, które przechodzą później do szerokiego użycia wśród pacjentów. Głęboko wierzę, że wsparcie, które dedykujemy Wojskowemu Instytutowi Medycznemu będzie również zaczątkiem tego typu współpracy i rozwoju” – podkreśla cytowany w komunikacie Prezes ABM, dr n. med. Radosław Sierpiński.

Katalog realizowanych do tej pory badań klinicznych zostanie poszerzony o większą liczbę badań niekomercyjnych oraz o badania wczesnych faz. Dzięki bliskiej współpracy z placówkami POZ, rekrutacja uczestników badań klinicznych zostanie usprawniona. Zaangażowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pozwoli również na dotarcie do tych pacjentów, których potrzeby zdrowotne najlepiej pokrywają się z badaną terapią. Sytuacja pacjentów poprawi się jednak przede wszystkim dzięki wynikom realizowanych projektów.

„Finansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych otwiera nam nową ścieżkę i pozwoli domknąć proces tworzenia jednostki prowadzącej medycynę translacyjną. WIM jest szpitalem wielospecjalistycznym, tak więc realizowane przedsięwzięcia o charakterze multidyscyplinarnym, z kompleksową opieką medyczną prowadzoną na najwyższym poziomie referencyjnym pozwolą optymalnie wykorzystać przekazane dziś środki finansowe do budowania solidnych fundamentów przyszłości instytutu jako kompletnej jednostki naukowo-badawczej” – dodaje Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.