Sejm przyjął kilkanaście poprawek do ustawy o Funduszu Medycznym

Sejm przyjął kilkanaście poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Medycznym, m.in. zakładających ustawowe zagwarantowanie corocznego przekazywania Funduszowi wpłaty z budżetu państwa nie niższej niż 4 mld zł oraz odstąpienie od delegacji dla ministra zdrowia do zlecania działań ustawowych z pominięciem trybu konkursowego.

Senatorowie wprowadzili do ustawy blisko 40 poprawek, Sejm przyjął niemal połowę z nich. Wśród nich te, zmierzające do zapewnienia corocznego przekazywania Funduszowi Medycznemu wpłaty z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł rocznie począwszy od 2021 r. Zgodnie z przedłożeniem prezydenckim (i ustawą, która została przyjęta przez Sejm), limit wydatków w latach 2021-2029 miał wynosić maksymalnie 4 mld zł na rok. W roku 2020 ma to być 2 mld zł.

Przyjęto też poprawkę zakładającą zlecanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze porozumienia, innemu podmiotowi realizacji przewidzianych w ustawie zadań Funduszu Medycznego lub ich części.

Poparcia nie znalazła natomiast propozycja Senatu, by finansowaniem z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych mogły obejmować wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania nie tylko świadczeń opiekuńczo-leczniczych, lecz również pozostałych świadczeń opieki zdrowotnej. Posłowie nie zgodzili się także, by minimalna wysokość środków finansowych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia, nie obejmowała corocznych wpłat z budżetu państwa na rzecz Funduszu Medycznego.

Zgodnie ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na finansowanie ochrony zdrowia na ten cel mają zostać przekazane rocznie środki w wysokości nie niższej niż 6% PKB, z zastrzeżeniem, że w roku 2021 nie może to być mniej niż 5,3% PKB (w 2022 r. – 5,55% PKB i w 2023 r. – i 5,8% PKB).

Ustawa o Funduszu Medycznym zakłada przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę zdrowia. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że limit wydatków na fundusz będzie wynosił nie więcej niż 2 mld zł w 2020 r. i 4 mld zł w kolejnych latach do 2029 r. Z funduszu mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, programy profilaktyczne, innowacyjne terapie lekowe, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem ma być minister zdrowia. W jego ramach Funduszu zostały wyodrębnione subfundusze, obsługując e konkretne obszary ochrony zdrowia:

– subfundusz infrastruktury strategicznej;

– subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych;

– subfundusz rozwoju profilaktyki;

– subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Ustawa wskazuje przychody Funduszu, którymi mają być: wpływy z tytułu opłat od wydania opinii przez wojewodę lub ministra zdrowia dot. celowości budowy podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub innej inwestycji tego rodzaju, dotacje z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów.

(ISBnews)