Senat przyjął ustawę o Funduszu Medycznym z poprawkami

Senat przyjął ustawę o Funduszu Medycznym z kilkudziesięcioma poprawkami, zakładającymi m.in. określenie minimalnego limitu wydatków z budżetu państwa na ten cel w wysokości 4 mld zł począwszy od przyszłego roku, a także możliwości finansowania programów inwestycyjnych, dotyczących nie tylko świadczeń opiekuńczo-leczniczych, ale także i zdrowotnych.

Za ustawą wraz z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, a 2 wstrzymało się od głosu.

Poprawki zmierzają do zapewnienia corocznego przekazywania Funduszowi Medycznemu wpłaty z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł rocznie począwszy od 2021 r. Zgodnie z przedłożeniem prezydenckim (i ustawą, która została przyjęta przez Sejm), limit wydatków w latach 2021-2029 miał wynosić maksymalnie 4 mld zł na rok.

Senatorowie usunęli przepis, zakładający zlecanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do zlecania, w drodze porozumienia, innemu podmiotowi realizacji przewidzianych w ustawie zadań Funduszu Medycznego lub ich części. Zrezygnowali także z przepisu przewidującego odstępstwo od zasady, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw zdrowia nie może zmieniać regulaminu konkursu.

Zgodnie z inną z przyjętych poprawek programy inwestycyjne finansowane z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych mogłyby obejmować wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania nie tylko świadczeń opiekuńczo-leczniczych, ale również pozostałych świadczeń opieki zdrowotnej.

Senatorowie chcą, by minimalna wysokość środków finansowych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie obejmowała corocznych wpłat z budżetu państwa na rzecz Funduszu Medycznego. Zgodnie z tą ustawą na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB, z zastrzeżeniem, że w roku 2021 nie może to być mniej niż 5,3% PKB (w 2022 r. – 5,55% PKB i w 2023 r. – i 5,8% PKB).

Kolejne poprawki zmierzają do tego, aby zakwalifikowanie danej technologii lekowej na listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności odbywało się w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw zdrowia wobec podmiotu odpowiedzialnego dla danej technologii lekowej.

Senatorowie chcą, by określanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wykazu technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności następowało nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a nie jak proponowano w ustawie nie rzadziej niż raz do roku.

Natomiast określanie przez AOTMiT wykazu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej powinno – zdaniem senatorów – następować nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a nie – jednorazowo.

Ustawa o Funduszu Medycznym zakłada przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę zdrowia. Ustawa w wersji, przyjętej przez Sejm zakładała, że limit wydatków na fundusz będzie wynosił nie więcej niż 2 mld zł w 2020 r. i 4 mld zł w kolejnych latach do 2029 r. Z funduszu mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, programy profilaktyczne, innowacyjne terapie lekowe, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem ma być minister zdrowia. W jego ramach Funduszu zostały wyodrębnione subfundusze, obsługując e konkretne obszary ochrony zdrowia:

– subfundusz infrastruktury strategicznej;

– subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych;

– subfundusz rozwoju profilaktyki;

– subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Ustawa wskazuje przychody Funduszu, którymi mają być: wpływy z tytułu opłat od wydania opinii przez wojewodę lub ministra zdrowia dot. celowości budowy podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub innej inwestycji tego rodzaju, dotacje z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów.

(ISBnews)