Komisja Europejska zatwierdziła niraparyb do stosowania w monoterapii podtrzymującej I rzutu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika

Alternative health care fresh herbs rosemary ,lemon thyme ,fennel ,peppermint ,basil flower and herbal capsule with mortar on stone background.

Firma GlaxoSmithKline plc (GSK) ogłosiła, że Komisja Europejska zatwierdziła produkt Zejula (niraparyb), podawany doustnie inhibitor enzymów polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP), do stosowania w monoterapii podtrzymującej I rzutu u dorosłych pacjentek z zaawansowanym (w stopniu III lub IV według klasyfikacji FIGO), platynowrażliwym, nawrotowym, niskozróżnicowanym surowiczym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano częściową lub pełną odpowiedź na chemioterapię pochodnymi platyny. Ta decyzja sprawia, że Zejula jest jedynym inhibitorem PARP dopuszczonym w Unii Europejskiej do stosowania w monoterapii podtrzymującej I rzutu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika, niezależnie od statusu biomarkerów.

„W Europie rak jajnika diagnozowany jest każdego roku u ponad 65 tys. kobiet. Dzięki uzyskanemu zatwierdzeniu, większa grupa kobiet zyska możliwość otrzymywania tego innowacyjnego leku na wcześniejszym etapie, co potencjalnie może wydłużyć czas bez progresji tej wyniszczającej choroby nowotworowej” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Dr Hal Barron, dyrektor ds. naukowych oraz prezes ds. badań i rozwoju w GSK.

W kwietniu 2020 r., dla tego wskazania, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) pozytywnie rozpatrzyła dla produktu Zejula w Stanach Zjednoczonych uzupełniający wniosek o rejestrację nowego produktu leczniczego (sNDA), poparty danymi z kluczowego badania klinicznego fazy III PRIMA (ENGOT-OV26/GOG-3012), w którym wykazano klinicznie istotną korzyść w postaci wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji choroby u pacjentek otrzymujących lek Zejula w ramach leczenia podtrzymującego I rzutu. W badaniu PRIMA wzięły udział pacjentki z nowo zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika, u których uzyskano odpowiedź na leczenie I rzutu chemioterapią pochodnymi platyny – jest to populacja pacjentek o znacznych niezaspokojonych potrzebach
i ograniczonych możliwościach leczenia.

Dr Antonio Gonzalez-Martin, współkierujący oddziałem onkologii klinicznej w Clinica Universidad de Navarra w Hiszpanii, który w badaniu PRIMA pełnił funkcję głównego badacza, powiedział: „Do tej pory do leczenia inhibitorem PARP w monoterapii podtrzymującej I rzutu kwalifikowały się wyłącznie pacjentki z rakiem jajnika z mutacją genu BRCA (BRCAm), czyli zaledwie 20% wszystkich pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Umożliwienie stosowania produktu Zejula w szerszej grupie pacjentek, niezależnie od statusu biomarkera, stanowi ważny krok naprzód w leczeniu tego stanowiącego ogromne wyzwanie nowotworu”.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu PRIMA był czas przeżycia wolny od progresji choroby (PFS) analizowany sekwencyjnie, najpierw w populacji z niedoborem rekombinacji homologicznej (HRd), a następnie w populacji ogólnej. W badaniu PRIMA wykazano statystycznie istotną poprawę PFS u pacjentek leczonych preparatem Zejula, niezależnie od statusu biomarkera. U pacjentek z grupy HRd, przyjmujących lek Zejula, stwierdzono 57% zmniejszenie ryzyka progresji choroby lub zgonu w porównaniu z placebo (HR 0,43; 95% CI, 0,31 do 0,59; p<0,0001) oraz 38% zmniejszenie ryzyka progresji choroby lub zgonu w porównaniu z placebo w całej populacji (HR 0,62; 95% CI, 0,50 do 0,76; p<0,001). Zaobserwowano również 60% zmniejszenie ryzyka progresji u pacjentek z mutacją genu BRCA (HR 0,40; 95% CI, 0,27 do 0,62; p<0,001).

Profil bezpieczeństwa produktu Zejula wykazany w badaniu PRIMA był zgodny z wcześniej obserwowanym profilem bezpieczeństwa klinicznego. W momencie rozpoczęcia badania PRIMA, dawka początkowa wynosiła 300 mg raz na dobę. Po pewnym czasie badanie zmodyfikowano w celu uwzględnienia indywidualnie określonej dawki początkowej 200 mg lub 300 mg preparatu Zejula w zależności od początkowej masy ciała i/lub liczby płytek krwi. W grupie pacjentek otrzymujących indywidualnie określoną dawkę początkową obserwowano mniejszą częstotliwość występowania związanych z leczeniem hematologicznych działań niepożądanych stopnia 3 i 4 w porównaniu z ogólną populacją, w tym małopłytkowości (21% w stosunku do 39%), niedokrwistości (23% w stosunku do 31%) i neutropenii (15% w stosunku do 21%).

W oparciu o uzyskane wyniki uaktualniono treść obowiązującej w UE Charakterystyki Produktu Leczniczego Zejula w celu uwzględnienia indywidualnego określania dawki w zależności od początkowej masy ciała pacjentki i/lub liczby płytek krwi.

Clara MacKay, dyrektor generalna organizacji World Ovarian Cancer Coalition, powiedziała: „Dostępność w Europie nowej opcji leczenia podtrzymującego I rzutu dla pacjentek z platynowrażliwym zaawansowanym rakiem jajnika – niezależnie od statusu mutacji BRCA – świadczy o istotnej roli inhibitorów PARP w walce z rakiem jajnika. Cieszy nas zwłaszcza to, że w wyniku dzisiejszej decyzji, więcej Europejek, u których rozpoznano raka jajnika będzie miało możliwość skorzystania z nowej opcji leczenia. Doceniamy zaangażowanie i wybitne osiągnięcia naukowe niezbędne do opracowywania nowych, innowacyjnych terapii, które odpowiadają na niezaspokojone potrzeby w obszarze leczenia nowotworów kobiecych”.

Rak jajnika to szósty pod względem śmiertelności nowotwór u kobiet w Europie – co roku diagnozuje się ponad 65 tys. jego przypadków. Pomimo wysokiego wskaźnika odpowiedzi na chemioterapię pochodnymi platyny w leczeniu I rzutu, u 85% kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika ma miejsce nawrót choroby. Wraz z każdym nawrotem czas między kolejnymi progresjami nowotworu może się stopniowo skracać.

Niraparyb to stosowany raz dziennie doustnie inhibitor PARP, który jest obecnie poddawany ocenie w licznych kluczowych badaniach klinicznych. GSK tworzy rzetelny program badań klinicznych niraparybu, obejmujący sprawdzanie jego działania w różnych typach nowotworów i ocenę kilku potencjalnych połączeń niraparybu z innymi środkami leczniczymi. Na bieżący program badań klinicznych niraparybu składa się kilka badań dotyczących skojarzonego podawania leków.