Niedzielski: zlikwidujemy szpitale powiatowe

W Ministerstwie Zdrowia trwają właśnie prace nad planem odbudowy ochrony zdrowia i restrukturyzacji szpitalnictwa. Jego najważniejszym punktem ma być centralizacja szpitali.

„Jest taki pomysł. Rozproszenie zarządzania, zasobów, kadr to marnotrawstwo i niepotrzebne wprowadzenie chaosu. Pandemia nam to bardzo jasno pokazała. To jeden z głównych problemów systemu ochrony zdrowia” – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia na antenie TVN24.

Od razu jednak zastrzegał, że „to jedna z opcji, z mojego punktu widzenia, najbardziej prawdopodobna”.

Na „pierwszy ogień” mają pójść szpitale powiatowe (tych w Polsce jest najwięcej). „Obecna struktura powoduje, że często one niepotrzebnie ze sobą konkurują” – wyjaśniał Niedzielski.

Warto przypomnieć, że 23 grudnia ukazało się zarządzenie ministra zdrowia ”w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”.

Zespół ma opracować założenia rozwiązań dotyczących restrukturyzacji publicznych szpital w 8 obszarach, obejmujących:

1. Restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań
2. Przekształcenia właścicielskie
3. Konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale
4. Zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych
5. Utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój
6. Utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia
7. Utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia
8. Uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

W zarządzeniu zapisano także, że przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi założenia projektu nie później niż do 28 lutego 2021 r., zaś projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR – nie później niż do 31 maja 2021 r.