Jest nowela rozporządzenia z listą chorych uprawnionych do wcześniejszych szczepień

Od dzisiaj, sobota 23 stycznia, obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zawiera grupę osób, z chorobami przewlekłymi, które będą szczepione w ramach grupy I.

Według nowych przepisów do tzw. grupy 1b zostaną zaliczone „osoby przewlekle chore, urodzone po 1961r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów”.

Inne zmiany, które zaproponowano w przepisach regulujące kolejność szczepień to uzupełnienie tej kolejności o nowe kategorie osób:

1) osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

2) osoby przebywające w hospicjum domowym oraz w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) osoby urodzone po 1961 r. z określonymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (szczególnie dotyczy to osób z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (a nie od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia) – gdyż w tym okresie osoby te mają znacząco obniżoną odporność);

4) osoby pracujące z dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) strażników straży gminnych (miejskich).

Ponadto nowela przewiduje, że również pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz dziennikarze, mogą służbowo korzystać z hoteli.

Treść rozporządzenia dostępna jest: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf