Servier przejmuje dział onkologiczny Agios Pharmaceuticals

Firma Servier poinformowała o zawarciu umowy w sprawie przejęcia działu onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals, w tym portfolio preparatów onkologicznych, wprowadzonych do obrotu bądź znajdujących się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, za kwotę do 2 mld USD (w tym 1,8 mld USD płatne bezpośrednio przy transakcji oraz potencjalnie dalsze 200 mln USD za osiągnięcie określonych etapów procedur regulacyjnych), a także określony udział w przychodach ze sprzedaży produktów leczniczych. Transakcja została zatwierdzona przez organy nadzorcze obu firm. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku, po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych i zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Agios.

Zgodnie ze strategią grupy Servier, to przejęcie pozwoli rozszerzyć ofertę leków onkologicznych i zakres prowadzonych projektów badawczych w tym obszarze – a jest to dziedzina uznana przez firmę za priorytetową i przeznacza na nią 50% całkowitego rocznego budżetu przewidzianego na badania i rozwój. Przejęcie przyczyni się także do umocnienia pozycji Grupy w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma prowadzi działalność od 2018 roku.

„Strategiczne przejęcie działu onkologicznego firmy Agios, w tym portfolio leków celowanych i preparatów na etapie badań, jest zgodne z naszym celem, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego podmiotu w onkologii, a ponadto wspiera nasze dążenie do zapewnienia innowacyjnych terapii pacjentom onkologicznym, których potrzeby zdrowotne pozostają niezaspokojone. To kluczowy krok dla Grupy Servier, znacząco wzmacniający naszą pozycję w Stanach Zjednoczonych oraz potencjał badawczy w onkologii” – stwierdził cytowany w komunikacie Olivier Laureau, prezes Grupy Servier.

„Firma Agios jest liderem w obszarze metabolizmu komórkowego i ma liczne osiągnięcia w odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji leków z obszaru onkologii ukierunkowanej” – wyjaśnił David K. Lee, dyrektor generalny Servier Pharmaceuticals, amerykańskiej spółki zależnej firmy Servier. – „Przejęcie działu onkologicznego Agios, w tym niezwykle doświadczonych i utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój oraz kwestie, techniczne i komercyjne, umożliwi nam szybkie rozszerzenie działalności w Stanach Zjednoczonych o preparaty stosowane w leczeniu hematologicznych nowotworów złośliwych, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych. Dzięki temu, będziemy mogli służyć większej niż kiedykolwiek liczbie pacjentów, u których potrzeby medyczne nie zostają zaspokojone”.

Umowa przewiduje przeniesienie portfolio onkologicznego Agios wraz z zajmującymi się nim pracownikami do firmy Servier. Portfolio to obejmuje między innymi lek ivosidenib, zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia – AML) z mutacją genu IDH1, a także pacjentów z de nowo rozpoznaną AML z mutacją genu IDH1, którzy są w wieku co najmniej 75 lat lub u których ze względu na choroby współistniejące nie można zastosować intensywnej chemioterapii indukcyjnej. Ponadto, trwają dwa połączone badania kliniczne III fazy dotyczące stosowania leku ivosidenib u chorych z de nowo rozpoznaną AML oraz jako potencjalnej terapii uprzednio leczonych pacjentów z rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1 lub/oraz zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndrome – MDS) z mutacją genu IDH1. Firma Servier przejmie też od Agios prawa i obowiązki związane z udziałem w komercjalizacji preparatu IDHIFA® (enasydenib) firmy Bristol Myers Squibb oraz przeprowadzeniem określonych elementów programu rozwoju klinicznego tego leku.

Ponadto, transakcja obejmuje portfolio preparatów onkologicznych na etapie badań klinicznych i przedklinicznych, w tym: worasydenib, przenikający do mózgu inhibitor zmutowanych genów IDH1 i IDH2 – obecnie jest prowadzone przedrejestracyjne badanie III fazy o nazwie INDIGO, dotyczące stosowania tego preparatu w leczeniu pacjentów z glejakiem o niskim stopniu złośliwości z mutacją genów IDH; preparat AG-270, pierwszy w swojej klasie inhibitor adenozylotransferazy metioninowej 2A (MAT2A) – trwają badania dotyczące stosowania tego preparatu w połączeniu z taksanami w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z nieobecnością fosforylazy metylotioadenozynowej (MTAP) i raka trzustki; preparat AG-636, innowacyjny inhibitor dehydrogenazy dihydroorotanowej (DHODH); a także szereg innych prowadzonych przez Agios programów badawczych w onkologii.

Wszyscy amerykańscy pracownicy Agios, którzy są bezpośrednio związani z działalnością w obszarze onkologii, otrzymają porównywalne oferty pracy w firmie Servier.