Farmacja Polska apeluje do Ministra Zdrowia o uporządkowanie finansowania ochrony zdrowia

Izba Gospodarcza Farmacja Polska zaapelowała do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o uporządkowanie finansowania ochrony zdrowia. Organizacja wnioskuje o przywrócenie dotychczasowej gospodarki finansowej płatnika publicznego i uporządkowanie źródeł oraz narzędzi finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem przedstawicieli Izby nowo wprowadzone regulacje wykonawcze dotyczące Funduszu Medycznego nie gwarantują wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia.

Pismo skierowane do Adama Niedzielskiego Izba Gospodarcza Farmacja Polska złożyła w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W dokumencie organizacja poprosiła ministra zdrowia o pilne przekazanie informacji o wpływie tego rozwiązania na możliwość finansowania terapii ze środków subfunduszu terapeutycznego, stanowiącego część Funduszu Medycznego. Izba zaapelowała również o przywrócenie wcześniej obowiązujących zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych rozwiązań służących odpowiedniemu gospodarowaniu środkami publicznymi w ochronie zdrowia jako integralnego elementu zapowiadanego przez Ministerstwo tzw. recovery plan (planu naprawy systemu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19).

„Zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Medycznym, podziału środków pomiędzy subfundusze dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia. Funkcję doradczą w tym zakresie pełni Rada, która na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie została powołana. Podzielamy opinię, że wprowadzenie bezlimitowego finansowania świadczeń pediatrycznych było niezbędne. Zwracam jednak uwagę, że zmiana ryczałtowej metody rozliczania, przy jednoczesnym obniżeniu wartości umów, o czym informują niektóre ośrodki, sprawiają, że może nastąpić przeniesienie finansowania tych świadczeń ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia do budżetu państwa. Tym samym część środków pochodzących z Funduszu Medycznego może zostać wykorzystana z naruszeniem ustawy – bez podziału środków przez ministra zdrowia, przed zasięgnięciem opinii Rady Funduszu Medycznego” – zwraca uwagę Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

Jak zaznaczają przedstawiciele Izby, chociaż środowisko podmiotów gospodarczych prowadzących w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi popiera każdą inicjatywę redukującą przepaść w finansowaniu ochrony zdrowia pomiędzy Polską a średnią dla państw członkowskich Unii Europejskiej, wspomnianą sytuację traktuje jako dowód, że ustawa o Funduszu Medycznym w obecnym brzmieniu nie gwarantuje wzrostu nakładów publicznych na ten cel.

W piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia Izba zwróciła się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi podziału środków w ramach Funduszu Medycznego? Jakie są wyniki tych prac?
2. Kiedy zostanie powołana Rada Funduszu Medycznego? Kiedy Rada otrzyma propozycję podziału środków do zaopiniowania?
3. Jaki skutek finansowy będą mieć zmiany związane z bezlimitowym finansowaniem świadczeń pediatrycznych? Jaka kwota zostanie skierowana na ten cel z Funduszu Medycznego?
4. Ile wynosiły wydatki na świadczenia realizowane przez szpitale pediatryczne w 2019 r.? Czy dokonano zmiany wartości kontraktów z tymi ośrodkami po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Jaka jest ich aktualna wysokość?
5. Czy podjęcie opisywanej decyzji może wiązać się z ograniczeniem innych wydatków w ramach subfunduszu terapeutycznego?

Farmacja Polska zwraca uwagę, że w 2020 roku wprowadzono kilka nowych rozwiązań zmieniających sposób finansowania systemu ochrony zdrowia. Zdaniem przedstawicieli Izby procedowane w pośpiechu regulacje doprowadziły do wdrożenia nadzwyczajnych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wprowadzenia nowych źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

„Zwracamy uwagę Pana Ministra Adama Niedzielskiego na wprowadzenie możliwości finansowania części świadczeń bezpośrednio z funduszu zapasowego, wprowadzenie dodatkowego źródła finansowania w postaci Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ograniczeń w zakresie zasięgania opinii sejmowych Komisji podczas nowelizacji planu finansowego NFZ. Zdając sobie sprawę z trudnego okresu pandemii oraz konieczności poszukiwania nowych rozwiązań, apelujemy o przywrócenie normalnej gospodarki finansowej płatnika publicznego oraz uporządkowania źródeł oraz narzędzi służących finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej” – mówi Irena Rej.

Izba wskazała szczegółowe priorytetowe obszary związane z uporządkowaniem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej:
1. przywrócenie konieczności zasięgania opinii sejmowych Komisji Zdrowia oraz Finansów Publicznych przy zmianie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia;
2. uniemożliwienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej bezpośrednio z funduszu zapasowego lub budżetu państwa;
3. skierowanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub innych nadzwyczajnych źródeł do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia;
4. niepodejmowanie inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do obniżenia poziomu dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem Izby wskazane rozwiązania powinny być warunkiem realizacji zapowiadanego recovery plan, bowiem bez ich wprowadzenia instytucje kreujące politykę zdrowotną w Polsce będą miały ograniczone możliwości planowania działań. Kopia pisma trafiła również do Prezydenta RP, Ministra Finansów i Polityki Regionalnej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.