Prezydent podpisał nowelę ws. najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która gwarantuje minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia od 1 lipca 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa zakłada m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne” – czytamy w komunikacie.

Ponadto nakłada obowiązek przyśpieszenia o pół roku (z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.) wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej, wykonujących inny zawód niż zawód medyczny.

Modyfikuje także mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze i lekarze dentyści posiadający specjalizację).

Zmiana dotyczy daty, na którą będzie się ustalać wysokości wynagrodzeń gwarantowanych jako prawa nabyte. Ponadto proporcjonalna zmiana wysokości gwarantowanego wynagrodzenia według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. będzie dopuszczalna również w przypadku zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Nowela dokonuje także zmian w ustawie okołobudżetowej na rok 2021, podwyższając limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów z 351 mln zł. do 451 mln zł.

Ustawa co do zasady ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)