Porozumienie Zielonogórskie proponuje Piątkę dla POZ

Porozumienie Zielonogórskie włączyło się w przygotowanie założeń do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zespół ekspertów PZ przygotował materiał programowy, który zawiera kluczowe postulaty zmian systemowych podstawowej opieki zdrowotnej.

„Dokument trafi teraz do ekspertów Komisji Europejskiej, zależy nam na tym, aby nasze postulaty znalazły się także w materiałach programowych rządu” – wyjaśnia Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ. – „Pandemia COVID-19 pokazała, że podstawowa opieka zdrowotna odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Teraz doświadczenia pandemii należy przełożyć́ na szansę uporządkowania roli POZ i doinwestowania jej infrastruktury. W nowej perspektywie wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych w latach 2021-2027 powinna stać́ się̨ jednym z głównych beneficjentów”.

W dokumencie dla Komisji Europejskiej wskazano kilka obszarów wymagających pilnej zmiany systemowej m.in. preferowanie przez instytucje państwowe medycyny naprawczej zamiast wzmacniania roli lekarzy i placówek POZ. Niewystarczającą i stale zmniejszającą się̨ liczbę lekarzy, pielęgniarek i położnych w POZ, będącą konsekwencją starzenia się oraz brak ułatwień́ i zachęt do uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej przez lekarzy posiadających inne specjalizacje.

PZ zwraca także uwagę na niewystarczające działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w stosunku do potrzeb i oczekiwań oraz utrudniony dostęp do świadczeń́ POZ w rejonach wiejskich. Środki finansowe przekazane POZ w ramach funduszy unijnych powinny wpłynąć także na poprawę skuteczności działań podejmowanych przez POZ w tym profilaktykę.

„Zależy nam na poprawie realizacji populacyjnych programów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka jelita grubego, edukację w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz rekrutację na badania cytologiczne, mammografię i kolonoskopię na poziomie POZ” – mówi Jacek Krajewski. – „Chcemy także skupić się na poprawie wykrywalności czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz wczesnego wykrywania i leczenia dyslipidemii, otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Konieczne jest także stworzenie kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, w miejscu zamieszkania, połączonej z opieką pielęgnacyjną̨ i socjalną, wykorzystującą nowoczesne narzędzia telemetryczne”.

Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego przekazali także uwagi do dokumentu strategicznego Ministerstwa Zdrowia „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021- 2027 z perspektywą do 2030 r.”, który skupia się głównie na innych poziomach systemu ochrony zdrowia, pomijając rolę, jaką odgrywa w nim POZ. Uwagi nawiązują do dokumentów, jakie przekazane zostały do Komisji Europejskiej.

Piątka dla POZ

  1. Wzmocnienie roli lekarza POZ jako koordynatora i przewodnika w systemie opieki zdrowotnej.
  2. Dostosowanie infrastruktury i zasobów kadrowych POZ do realizowanych zadań.
  3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz efektywności i dostępności systemu opieki zdrowotnej.
  4. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się̨ potrzeb społecznych i epidemiologicznych.
  5. Opracowanie i wdrożenie działań́ wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych zwiększających dostępność́ do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.