Ryvu Therapeutics podało pierwszą dawkę RVU120 w badaniu klinicznym

Ryvu Therapeutics podało pierwszą dawkę RVU120 (SEL120) pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I/II w nawracających/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych, podała spółka.

„Badanie fazy I/II z zastosowaniem pojedynczego leku, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność cząsteczki RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi zostało zatwierdzone przez właściwy organ w Polsce oraz uzyskało pozytywną opinię Niezależnej Komisji Bioetycznej, umożliwiając rejestrację pacjentów w ośrodkach w Polsce. Ryvu rozpoczęło proces składania wniosków o zainicjowanie badania klinicznego (ang. CTA – clinical trial application) również w Hiszpanii, planując rozpoczęcie rejestracji pacjentów w IV kwartale 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Badanie kliniczne związku zostało zaprojektowane w dwóch fazach. Głównym celem fazy I jest ocena bezpieczeństwa oraz tolerancji, farmakokinetyki (PK) i farmakodynamiki (PD) oraz wstępnej aktywności antynowotworowej RVU120 w kohortach eskalacji dawki, jak również określenie dawki rekomendowanej do fazy II (RP2D). Badanie w fazie II będzie prowadzone u pacjentów z konkretnymi wskazaniami nowotworowymi, rekrutowanymi w odrębnych grupach.

Badanie u pacjentów z guzami litymi jest drugim badaniem klinicznym RVU120, prowadzonym równolegle do trwającego obecnie badania fazy I RVU120 u chorych z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), gdzie związek ten wykazał wstępne działanie w postaci monoterapii, podano także.

„Kinaza CDK8 stanowi ważny cel terapeutyczny w różnych typach nowotworów, a RVU120 jest małocząsteczkowym, dostępnym doustnie, potencjalnie pierwszym oraz najlepszym w swojej klasie inhibitorem CDK8. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nowe badanie fazy I/II RVU120 zostanie przeprowadzone u pacjentów z guzami litymi w Polsce. Jednocześnie planujemy rozszerzyć je o kolejne ośrodki kliniczne w innych krajach europejskich” – powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

RVU120 jest wysoce selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinazy CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność działania w modelach in vitro oraz in vivo wielu rodzajów guzów litych, jak i w nowotworach hematologicznych.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia ok. 150 naukowców, z których ok. 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)