Polmed: Wysokie standardy etyczne w branży ochrony zdrowia powinny być normą

gradkowski polmed

W Polsce podmioty działające na rynku wyrobów medycznych postrzegają politykę compliance jako nieodzowny element nowoczesnego biznesu – nikt bowiem nie chce ryzykować utraty reputacji i zaufania społecznego. W tym obszarze jest jednak wciąż wiele do zrobienia. Izba POLMED od ponad dekady prowadzi szerokie działania mające na celu stworzenie transparentnego i przyjaznego środowiska biznesowego. Zarówno Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED, jak i projekt MedKompas czy uruchomiony w tym roku System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) to inicjatywy, dzięki którym budowane i upowszechniane są jeszcze wyższe standardy etyczne współpracy branż medycznych z sektorem ochrony zdrowia.

Polityka compliance to system zapewniający zgodność działań danej organizacji z obowiązującymi normami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wdrożenie polityki compliance pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka działalności, wzmocnienie konkurencyjności i pozycji na rynku poprzez stosowanie zasad przejrzystej współpracy. Zasady te ułatwiają również kontakty z innymi podmiotami, poprawiają wizerunek firmy i wzbudzają zaufanie potencjalnych kontrahentów. Wdrożenie systemu compliance ma więc służyć uniknięciu wszelkich zagrożeń, jakie mogą dotknąć podmiot w wyniku niedostosowania jego działalności do norm prawnych, etycznych i obowiązujących standardów.

„Ochrona zdrowia, podobnie jak inne sektory, narażona jest na występowanie zachowań zabronionych prawem, czy też sprzecznych z normami etycznymi i społecznymi. W trosce o najwyższe dobro i bezpieczeństwo pacjenta, promocja etyki i zasad transparentnej współpracy pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia, poprzez wdrażanie samoregulacji i formułowanie zasad dotyczących m.in. kontaktów firm z przedstawicielami systemu ochrony zdrowia, zgłaszania nadużyć czy konfliktów interesów, jest dla nas kwestią priorytetową” – mówi Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Odpowiedzią branży wyrobów medycznych na potrzebę regulacji w zakresie bezpiecznej współpracy branży z przedstawicielami rynku ochrony zdrowia są m.in. projekt MedKompas oraz System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE).

Celem projektu MedKompas jest upowszechnianie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami sektora ochrony zdrowia oraz pomoc publicznym placówkom ochrony zdrowia we wdrażaniu systemów antykorupcyjnych. Projekt MedKompas prowadzony przez Izbę POLMED, którego głównym zadaniem jest budowanie transparentnych relacji na linii szpital – lekarz – firma, był pierwszym tego typu projektem na polskim rynku ochrony zdrowia. Projekt prowadzony jest w czteroletnich turach od 2011 r. Obecna edycja projektu, który potrwa do końca września 2023 roku, koncentruje się na działaniach edukacyjnych, w ramach których prowadzone są warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych oraz na wdrożeniach systemu antykorupcyjnego w 21 państwowych placówkach ochrony zdrowia.

Z kolei System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) to projekt, którego celem jest określenie i przestrzeganie, przez uczestników branży technologii medycznych, wspólnych, jednolitych i najwyższych standardów etycznych odnośnie wspierania wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie.

„Zależy nam na tym, aby wydarzenia edukacyjne adresowane do przedstawicieli zawodów medycznych, w które angażują się nasze firmy członkowskie, spełniały oczekiwania z punktu widzenia transparentności i przejrzystości, eliminując wszystkie te ryzyka, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczeństwo i pacjentów. Uważamy, iż zgodność działań z obowiązującym prawem i regulacjami, a także przestrzeganie standardów etycznych to zarówno obowiązek, jak i kluczowy czynnik sukcesu na drodze realizacji celów, przed którymi stoi dzisiejsza branża wyrobów medycznych” – mówi Grądkowski.

SOWE to niezależnie zarządzany system, który weryfikuje zgodność krajowych wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie z wymogami Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED oraz Kodeksu Etyki branży technologii medycznych MedTech Polska. SOWE ocenia zgodność zgłoszonych do oceny wydarzeń z kryteriami wynikającymi z powyższych kodeksów, a tym samym dopuszczalność ich wsparcia w formie grantów edukacyjnych, sponsoringu lub działań komercyjnych (np. stoisko, reklama, sympozjum satelitarne i inne), przez firmy będące członkami Izby POLMED lub MedTech Polska.

Członkowie Izby POLMED i MedTech Polska nie mogą udzielić żadnego wsparcia wydarzeniu, które nie posiada certyfikatu zgodności SOWE. Oznacza to, że decyzje wydane przez Compliance Officera są wiążące dla członków obu organizacji. Proces oceny wydarzeń opiera się na weryfikacji pięciu równoważnych kryteriów: lokalizacji i obiektu wydarzenia, programu wydarzenia, obecności osób towarzyszących, pakietu rejestracyjnego, zakwaterowania i rozrywki oraz materiałów konferencyjnych i komunikacji dotyczącej wydarzenia.

„Branża technologii medycznych w Europie podlega narodowym i międzynarodowym przepisom, które regulują wiele aspektów jej działalności. Od kilkunastu lat podkreślamy wagę działania w zgodzie z przepisami i regulacjami, uznając ich szczególne znaczenie dla sektora technologii nielekowych, a promocja etyki w branży wyrobów medycznych to wyjście naprzeciw rosnącym potrzebom ochrony zdrowia oraz oczekiwaniom jej interesariuszy. Przyjmując zasadę przejrzystości, która wzmacnia zaufanie wśród wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich regulacji w tym zakresie” – podsumowuje Arkadiusz Grądkowski.