Samorząd lekarski chce upublicznienia raportu AOTMiT. Nie zgadza się z wyceną świadczeń leczenia stomatologicznego

Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę, że zapononowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wyceny świadczeń stomatologicznych. W ocenie samorządu lekarskiego są one zdecydowanie za małe. Dlatego domaga się upublicznienia raportu Agencji.

„Sprawa właściwej wyceny świadczeń chirurgicznych jest niezwykle ważna z uwagi na: zupełne „oderwanie od realiów” wyceny niektórych świadczeń (np. ekstrakcja zęba ze znieczuleniem wyceniona na 30 zł); planowane na 2022r. konkursy o udzielanie świadczeń – placówki stomatologiczne, w warunkach postępującej drożyzny, w dużej części mogą nie zaakceptować niedostatecznej wyceny;możliwość użycia danych dotyczących kosztów stałych oraz kosztów pracy przy wycenie następnych świadczeń” – pisze Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w piśmie do Prezesa AOTMiT.

Jak przypomina Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zakończyła 30 listopada 2021r. prace nad wyceną części świadczeń leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych (świadczenia chirurgiczne i periodontologiczne). AOTMiT odmówiła Naczelnej Radzie udostępnienia zarówno raportu z tych prac, jak i nawet kluczowych danych pozyskanych z danych zebranych podczas badania, będących najpoważniejszymi czynnikami kosztotwórczymi świadczeń (koszt godziny pracy lekarzy dentystów i personelu pomocniczego oraz koszt infrastruktury w przeliczeniu na 1 świadczenie).