Sejm przyjął nowelę powołującą Fundusz Kompensacyjny

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakładającą powołanie Funduszu Kompensacyjnego. Z Funduszu miałyby być finansowane świadczenia dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).

Za nowelą głosowało 428 posłów, siedmiu było przeciwnych, a czterech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki.

Zgodnie z nowelą świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego (CHPL), które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2023 r.

Nowela zakłada, że świadczenie będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty od 3 tys. (przy obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego) do 100 tys. (przy niepożądanym odczynie poszczepiennym, wymagającym hospitalizacji powyżej 120 dni). Wysokość świadczenia ma zależeć od długości okresu hospitalizacji.

Elementem świadczenia kompensacyjnego mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do 10 tys. zł, przy czym limit świadczenia kompensacyjnego nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta w trybie postępowania administracyjnego. Wniosek będzie można złożyć w terminie do pięciu lat o wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP). Termin na rozpatrzenie wniosku ma wynieść 2 miesiące.

Nowela stanowi także, że podmiot, który zawarł ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych, jest obowiązany, w terminie 21 dni od dnia zawarcia tej umowy, do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Funduszu w wysokości 1,5% wartości brutto tej umowy. Nie odnosi się on jednak do szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciwko chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2020 r.

Maksymalne wydatki ze środków publicznych w latach 2022-2031, w tym z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Rzecznika, na działanie Funduszu mają wynieść 49 mln zł, przy czym: w roku 2022 – w wysokości 0,4 mln zł, w latach 2023-2031 – w wysokości 5,4 mln zł rocznie.

(ISBnews)