Mabion miał 1,9 mln zł zysku netto, 9,83 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Mabion odnotował 1,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 55,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Zysk netto za 2021 rok po uwzględnieniu szacunków w zakresie podatku odroczonego w kwocie 12 158 tys. zł ukształtował się na poziomie 1 903 tys. zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Strata operacyjna wyniosła 9,83 mln zł wobec 54,65 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,87 mln zł w 2021 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

„W związku z osiągnięciem w 2021 roku przychodów netto ze sprzedaży spółka wyznaczyła dla roku 2021 następujące wskaźniki finansowe:

> Wynik EBITDA (tj. strata z działalności operacyjnej skorygowana o wartość amortyzacji) wyniósł (986) tys. zł.

> Stopa zwrotu z aktywów (ROA, tj. stosunek zysku netto do stanu aktywów na koniec roku) w 2021 roku wyniosła 1,03%.

> Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE, tj. stosunek zysku netto do stanu kapitału własnego na koniec roku) w 2021 roku wyniosła 3,57%.

> Stopa zwrotu z przychodów (ROR, tj. stosunek zysku netto do przychodów ogółem) w 2021 roku wyniosła 3,35%” – czytamy dalej.

W 2020 r. oraz w latach ubiegłych, spółka nie realizowała przychodów z działalności podstawowej, ponosząc jednocześnie koszty działalności operacyjnej w związku z kosztami prowadzonych prac rozwojowych, inwestycjami w maszyny i urządzenia służące do prowadzenia prac rozwojowych i do produkcji leków w przyszłości, a także kosztami ogólnego zarządu związanymi m.in. z pozyskiwaniem finansowania dla bieżącej działalności, wskazano.

„Realizacja przychodów ze sprzedaży w 2021 roku wynikała w głównej mierze z nawiązanej współpracy z Novavax oraz rozpoznania przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki z praw do dystrybucji na skutek zakończenia umowy z Mylan. Umowa na wytwarzanie przez spółkę antygenu szczepionki została zawarta na okres do 2025 roku, co pozwoli spółce na dalsze generowanie przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach sprawozdawczych. Wraz z osiągnięciem pełnej skali produkcji komercyjnej spółka spodziewa się poprawy wskaźników rentowności, na co jednak ostatecznie wpływ będzie miało wiele czynników, w tym również niezależnych od spółki” – napisano także w sprawozdaniu.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)