MZ powołuje komitet ds. wdrożenia e-usług w placówkach POZ

Minister zdrowia powołał Komitet Sterujący Projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”

Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu – dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowa właściwej do spraw e-zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowa właściwej do spraw e-zdrowia;
3) Członek Komitetu – przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowa właściwej do spraw e-zdrowia, pełniący funkcję Głównego Użytkownika w Projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”;
4) Członek Komitetu – przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowa pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pełniący funkcję Głównego Użytkownika w Projekcie;
5) Członkowie Komitetu – przedstawiciel Centrum e-Zdrowia oraz przedstawiciel Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, pełniący funkcje Głównych Dostawców w Projekcie;
6) Sekretarz Komitetu Sterującego – pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowa właściwej do spraw e-zdrowia.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komitetu, w tym w szczególności przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowa właściwych do spraw nadzoru i kontroli, lecznictwa oraz zdrowia publicznego.

Do zadań Komitetu należy strategiczne zarządzanie Projektem, w tym w szczególności:
1) monitorowanie realizacji Projektu;
2) dostarczanie ogólnych wytycznych dla Projektu;
3) weryfikowanie zgodności Projektu z przyjętymi celami i utrzymaniem zakresu, kosztów i terminów realizacji Projektu;
4) zatwierdzanie dokumentów strategicznych Projektu;
5) zatwierdzanie Planów Nadzwyczajnych w przypadku przewidywanego przekroczenia tolerancji na poziomie etapu Projektu;
6) podejmowanie decyzji w zakresie reakcji na przekazane ryzyka i zagadnienia;
7) nadzorowanie dostarczenia produktów Projektu;
8) zatwierdzenie raportu końcowego i udzielenie zgody na zamknięcie Projektu.

Komitet został powołany na czas realizacji projektu.

Treść zarządzenia jest dostępna: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/93/akt.pdf