Powstanie wspólny kierunek studiów WUM i SGH – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Podpisanie listu intencyjnego WUM-SGH

Rynek pracy oczekuje absolwentów, którzy będą odpowiednio przygotowani do nowych wyzwań w sektorze ochrony zdrowia. Menedżerowie ochrony zdrowia powinni posiadać kompetencje zarówno z zakresu zarządzania oraz prawa jak i rozumieć specyfikę sektora. W tym celu Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) nawiązały współpracę, której efektem będzie otwarcie wspólnego kierunku studiów.

Program w sposób unikatowy łączy zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studenci wyposażeni zostają w szeroką wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży. Program kładzie nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, co przekłada się na duży udział seminariów i ćwiczeń. Dwie ścieżki studiów umożliwiają specjalizację w obszarze systemowym lub organizacyjnym.

„Istnieje tu duża luka w przygotowaniu osób do zarządzania w opiece zdrowotnej. Jestem przekonany, że połączenie uczelni, która zajmuje się kształceniem medyków i ma dostęp do nowoczesnej medycyny z uczelnią, która jest liderem w kształceniu kadr zarządczych, zapewni efekt ostateczny na najwyższym poziomie” – uważa rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

„Potrzebujemy profesjonalistów. A profesjonaliści, to są menedżerowie, którzy znają uwarunkowania sektorowe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj podpisaliśmy to porozumienie, bo połączenie kompetencji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z kompetencjami Szkoły Głównej Handlowej pozwoli na najwyższym poziomie kształcić kadry profesjonalistów, którzy będą zarządzali instytucjami ochrony zdrowia” – dodaje rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak.

Nowy kierunek studiów magisterskich prowadzony będzie wspólnie przez WUM i SGH. Za stronę administracyjną odpowiedzialna będzie SGH. Zgodnie z założeniami, po każdym z czterech semestrów zmieniać się będzie jednostka prowadząca zajęcia (naprzemiennie SGH i WUM zapewniając tym samym dostęp do najlepszych wykładowców w danej dziedzinie). Zajęcia realizowane będą w nowoczesnej formule bloków tematycznych (typowych dla uczelni medycznych). Dzięki temu studenci będą uczeni w sposób przypominający bardziej cykl szkoleń tematycznych niż tradycyjne nauczanie.

Studia drugiego stopnia skierowane są do osób chcących w przyszłości zajmować menedżerskie stanowiska w obszarze ochrony zdrowia zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wiedza z zakresu zarządzania przygotowuje absolwentów do podejmowania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą we wszystkich typach organizacji sektora ochrony zdrowia, w tym w jednostkach administracji publicznej. Zagadnienia nauk o zdrowiu pozwolą absolwentom odnaleźć się w specyfice branży zdrowotnej i skutecznie realizować wyzwania zawodowe.

Założono, że na nowym kierunku będzie studiować 60 studentów rocznie (1 grupa wykładowa, 2 grupy seminaryjne, 4 grupy ćwiczeniowe). Zajęcia zaplanowane są w podziale na bloki i będą realizowane przez 3 dni w tygodniu (około 20 godzin tygodniowo) – pozwoli to łączyć studia z pracą i zdobywać równolegle doświadczenie praktyczne.
Nowy kierunek uruchomiony zostanie w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.