Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli o prawach pacjenta

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakłada wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zdarzeń medycznych.

Poprawki, które odrzucił Sejm odejmowały prawem do rekompensat za szkody z tytułu zdarzeń medycznych bez orzekania o winie także świadczenia medyczne, wykonywane komercyjnie. Dotyczyły też zmiany składu Rady Funduszu Kompensacyjnego.

Nowela zakłada powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Podstawowym źródłem finansowania Funduszu ma być odpis z przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość odpisu stanowić będzie do 0,04% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypłata świadczeń kompensacyjnych będzie zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta. Realizować je będzie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, jako urząd, przy pomocy którego Rzecznik wykonuje swoje zadania.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, z opłatą 300 zł, będzie można składać w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż do trzech lat od zdarzenia. W noweli określono zakres wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych.

(ISBnews)