Konflikt w jednym z największych szpitali klinicznych w Lublinie cd.

W odpowiedzi na naszą publikację (Konflikt w jednym z największych szpitali klinicznych w Lublinie zaostrza się. OZZL domaga się informacji) otrzymaliśmy stanowisko Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie informuje, iż w komunikacie prasowym zostały zawarte informacje niezgodne z prawdą:

4 lipca 2023 roku do SPSK Nr 4 w Lublinie wpłynął list otwarty podpisany przez trzech pracowników. Scan pisma z zasłoniętymi danymi osobowymi sygnatariuszy przesyłam w załączniku. Do Dyrekcji Szpitala nigdy nie wpłynęła petycja podpisana przez ponad 200 osób.
Nieprawdą jest, że pismo w formie listu otwartego zostało zlekceważone przez zarząd Szpitala. Niezwłocznie po otrzymaniu listu, tj. 5 lipca 2023 roku jego sygnatariusze zostali telefonicznie zaproszeni na spotkanie, jednak odmówili ze względu na urlop. Z tego powodu zostały do nich wystosowane imienne zaproszenia i zaproponowany nowy termin spotkania, który również został zanegowany. 18 lipca 2023 roku Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy przy SPSK Nr 4 w Lublinie otrzymała odpowiedź od Dyrektora Naczelnego SPSK Nr 4 w Lublinie. Odebranie pisma potwierdził podpisem Przewodniczący Oddziału.
Nieprawdą jest, że lekarze zatrudnieni na umowę o pracę w SPSK Nr 4 w Lublinie otrzymują wynagrodzenie w kwocie 55,7 zł brutto za godzinę pracy. Obecnie wynagrodzenie dla lekarzy ze specjalizacją (bez uwzględnienia lekarzy kierujących oddziałami) wynosi średnio 134 zł brutto za godzinę, a dla lekarzy bez specjalizacji 120 zł za godzinę. Wynagrodzenie miesięczne to odpowiednio średnio 20 121,72 zł i 17 501,31 zł brutto. Wynagrodzenie lekarza zawiera płacę zasadniczą, której minimalną wysokość reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a ponadto: dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za stopień naukowy, premie zadaniowe i uznaniowe, nagrody i wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych. Wysokość wynagrodzenia za jeden dyżur zwykły (od godziny 15.35 do godziny 8.00 dnia następnego) pełniony przez lekarza specjalistę wynosi 1 940,00 zł brutto, a za dyżur świąteczny 24-godzinny 3 148,00 zł brutto. Wynagrodzenie za dyżur wykonywany przez lekarza bez specjalizacji wynosi odpowiednio 1 515,00 zł i 2 470,00 zł brutto. Podana przez przedstawicieli OZZL kwota 55,7 zł za godzinę dotyczy płacy zasadniczej sprzed 1 lipca 2023 roku, tj. przed wprowadzeniem obecnie obowiązujących podwyżek, jak również bez pozostałych elementów składowych wynagrodzenia. Ponadto Dyrekcja SPSK Nr 4 w Lublinie zaproponowała pracownikom dodatki do wynagrodzenia zasadniczego w perspektywie trzyletniej. Propozycja ta została odrzucona przez przedstawicieli związku.
Nieprawdziwy jest również zarzut braku transparentności zasad przyznawania wynagrodzenia. Pracodawca przyznaje wynagrodzenie na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w SPSK Nr 4 w Lublinie, którego OZZL jest sygnatariuszem. OZZL zgodnie ze złożonym wnioskiem i w granicach dopuszczalnych przez przepisy powszechnie obowiązujące otrzymał informację o nagrodach i premiach przyznawanych w SPSK Nr 4 w Lublinie. Odnosząc się zaś do ostatniego postulatu należy wskazać, że brak jest podstaw do umieszczania na stronie internetowej SPSK Nr 4 w Lublinie comiesięcznej informacji o przyznawanych premiach. Trudno również doszukać się w otrzymanym piśmie jakiegokolwiek uzasadnienia dla wprowadzenia takiego rozwiązania.
Odnosząc się do zawartych w liście otwartym i wezwaniu wszczynającym spór zbiorowy postulatów dotyczących podwyższenia wynagrodzenia Dyrekcja SPSK Nr 4 w Lublinie informuje, iż nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym przedstawicieli związku zawodowego, których realizacja oznaczałaby dla Szpitala wzrost kosztów o ponad 60 mln zł w ciągu roku. Obecna sytuacja finansowa szpitala nie pozwala na tak radykalne podniesienie wynagrodzeń.

Pracodawca, by motywować pracowników do wzorowego realizowania powierzonych im obowiązków, zamierza powołać zespół złożony z przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w SPSK Nr 4 w Lublinie, o czym poinformował przedstawicieli OZZL. Zadaniem zespołu będzie opracowanie nowego systemu motywacyjnych składników wynagrodzenia.

Obecnie spór zbiorowy jest na etapie rokowań.

Pismo zostało podpisane przez Alinę Pospischil, rzecznika prasowego SPSK Nr 4 w Lublinie