ZZL „Kontra” przy Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach wszczął spór zbiorowy

Dzisiaj (9 sierpnia 2023 r.) Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Oddział w Gliwicach wszczął spór zbiorowy z pracodawcą. Zgodnie z przepisami Dyrekcja NIO zawiadomiła o tym Państwową Inspekcję Pracy i Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

„Nie jesteśmy w stanie spełnić żądań Związku Zawodowego, a przedstawione przez nas wcześniej propozycje zostały przez niego odrzucone. W związku z tym od dziś, tj. 9 sierpnia, znaleźliśmy się w sporze zbiorowym. Nadal mamy jednak nadzieję, że ZZ Lekarzy „Kontra” jeszcze raz przeanalizuje swoje postulaty i dojdzie między nami do zawarcia kompromisu podczas negocjacji”  mówi prof. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii.

Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” przy Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, reprezentowany przez dr n. med. Krystynę Trelę-Janus, zażądał m.in. wprowadzenia minimalnej stawki zasadniczej dla wszystkich lekarzy z tytułem specjalisty zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia liczonego na podstawie danych z pierwszego kwartału 2023 r. oraz gwarancji waloryzacji co najmniej raz w roku w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia liczonego na podstawie danych z pierwszego kwartału danego roku.

„Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło około 7200 zł, mówimy o kwocie około 22 000 złotych. I takiej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów domaga się „Kontra”. To jest żądanie, którego nie możemy spełnić. Nie możemy również zgodzić się na stałą waloryzację tej stawki, ponieważ nie wiemy, jakie środki będziemy w przyszłości otrzymywać z NFZ za wykonane świadczenia medyczne na rzecz naszych pacjentów” – tłumaczy prof. Krzysztof Składowski.

Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” domaga się także wprowadzenia jednolitego systemu premiowania lekarzy wykonujących procedury medyczne, zapewnienia dla wszystkich pracowników Instytutu bezpłatnego parkingu i abonamentów obiadowych w preferencyjnych cenach, obligatoryjnej zapłaty za czas wolny od pracy po zakończeniu lekarskiego dyżuru medycznego oraz zwolnienia lekarzy z obowiązku udzielania pomocy medycznej pacjentom zgłaszającym się do Instytutu na badania i konsultacje, jak również osobom towarzyszącym lub odwiedzającym.

„Realizacja postulatów finansowych w tak wielkiej skali naraziłaby Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach na utratę płynności finansowej, a mnie, jako dyrektora tej placówki, na zarzut niegospodarności” – mówi prof. Krzysztof Składowski.

Postulatu dotyczącego zwolnienia lekarzy z obowiązku udzielania pomocy przebywającym na terenie Instytutu osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia dyrektor Krzysztof Składowski nie chce komentować. Wskazuje jedynie, że obowiązek ten wynika z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i Kodeksu Etyki Lekarskiej.