KSRM przyjął strategię polityki senioralnej

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął strategię polityki senioralnej. „Ten dokument wskazuje kierunki działań państwa wobec osób starszych. Jest on niezbędny z uwagi na postępujące zmiany demograficzne w naszym kraju. Żyjemy coraz dłużej, ale z czasem komfort życia się pogarsza. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce to zmienić” – powiedziała wicepremier Beata Szydło, szefowa KSRM.

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła członkom Komitetu dokument strategiczny poświęcony wsparciu osób starszych, w tym także niesamodzielnych osób w podeszłym wieku

Dokument pn. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność” przygotowało ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest podniesienie jakości i poziomu życia seniorów oraz wspieranie ich jak najdłuższej samodzielności i aktywności. „To pierwszy kompleksowy dokument rządowy uwzględniający szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych” – czytamy w komunikacie rządu. Komitet pozytywnie zaopiniował dokument.

Rząd zamierza m.in. podjąć „działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz dostępu do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji poprzez np. rozwój telemedycyny i teleopieki oraz dostęp do udogodnień technicznych, wspierających samodzielność osób starszych”, a także „szeroko zakrojone działania edukacyjne na temat starości i promocji zawodów opiekuńczych”.

Niesamodzielne osoby starsze będą mogły liczyć na łatwiejszy dostęp do usług wzmacniających samodzielność np. „poprzez rozwój sieci wypożyczalni sprzętu wspomagającego funkcjonowanie, a także dostosowanie miejsc zamieszkania do potrzeb tych osób. A także dostęp do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych”.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przedstawiła członkom Komitetu informację o pierwszych dniach funkcjonowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

„Placówki ochrony zdrowia są przygotowane do realizacji dodatkowych świadczeń dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Pacjenci są przyjmowani w terminach zgodnych z wytycznymi wynikającymi z ustawy. Na dzień dzisiejszy nie mamy sygnałów z kraju o jakichkolwiek nieprawidłowościach” – powiedziała wiceminister zdrowia.

Ustawa przewidująca szczególne uprawnienia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności weszła w życie 1 lipca br.